วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ไจ้ เจี้ยน หว่อ เตย ไอ้ เหยิน

เพลงจีน [ลาก่อนที่รัก]..กู๊ด บาย มาย เลิฟ
อัว ดี ไอ เหยิน ไจ๋ เจียน
กู๊ด บาย มาย เลิฟ
เซียง เจียน ปู จือ หนา อี้ เทียน
อัว ป๊า อี้ แซ่ เกย เลียว นี้
ชี อวง นี เอี้ยว เจิน ซี
ปู เอียว วู ฟู อัว ดี เจิน ฉิง อี
..กู๊ด บาย มาย เลิฟ
อัว ดี ไอ เหยิน ไจ๋ เจียน
กู๊ด บาย มาย เลิฟ
ชง ซือ เฮอ นี เฟิ้น ลี
อัว ฮุ่ย ยัง เวียน ย่ง เวียน
ไอ๊ นี ไจ๋ ชิน ลี
ซี อ๊วง นี ปู่ เอียว ปา อัว อวง จี
..อั๊ว ย้ง เวียน ไฮว เนียน นี
อุน โยว ดี ชิ้ง ไฮว เนียน
นี เยอ ฮง ดี ชิง
ไฮว เนียน นี้ เทียน มี ดี อุน
ไฮว เนียน นี
นา จุย เยิน ตี่ เก้อ เซิง
เจิน นอง ออง จี เจอ ต๊วน ชิง
อัว ดี ไอ ไจ๊ ปู ฮุย เจียน
ปู จือ นา เหยื่อ ไจ่ เซียง เจียน..

..กู๊ด บาย มาย เลิฟ
อัว ดี ไอ เหยิน ไจ๋ เจียน
กู๊ด บาย มาย เลิฟ
ชง ซือ เฮอ นี เฟิ้น ลี
อัว ฮุ่ย ยัง เวียน ย่ง เวียน
ไอ๊ นี ไจ๋ ชิน ลี
ซี อ๊วง นี ปู่ เอียว ปา อัว อวง จี
..อั๊ว ย้ง เวียน ไฮว เนียน นี
อุน โยว ดี ชิ้ง ไฮว เนียน
นี เยอ ฮง ดี ชิง
ไฮว เนียน นี้ เทียน มี ดี อุน
ไฮว เนียน นี
นา จุย เยิน ตี่ เก้อ เซิง
เจิน นอง ออง จี เจอ ต๊วน ชิง
อัว ดี ไอ ไจ๊ เจียน
ปู จือ นา เหยื่อ ไจ่ เซียง เจียน..
อั่ว ดี ไอ อั่ว ซื้อ เซียน ชิน
จง อิว อี เทียน เนิง ไจ เจียน.
..
.

อี เหลียน อิว ม้ง

เพลงจีน [คืนทรมาน]..อั่ว อิว อี เลียน อิ้ว ม่ง
ปู จื้อ ยวี เสย เหนิง ก๊ง
ตัว เซา มี มี่ ไจ้ ฉี จง
ยวี ซู่ อู ยาน เหนิง ตง
ชวง ไหว้ จิ่ง เซิน ลู่ จ้ง
จิน แย่ ลัว ฮวา เฉิง จง
ชุน ลาย ชุน ชวี จวี อู จง
ทู ลิว อี้ เลียน อิว ม่ง
เชย เนิง แจ๊ อัว ฉิง จง
เชย เจียง โยว ฉิง เซิน จง
ยอ เนิง เซียง จือ อิ้ว เซียง ฟ่ง
ก้ง ชือ อี้ เลียน อิว ม่ง
ชวง ไหว้ จิ๊ง เซิน ลู่ จ้ง
จิน แย่ ลัว ฮวา เฉิง จง
ชุน ลาย ชุน ชวี่ จวี้ อู จง
ทู ลิว อี้ เลียน อิว ม่ง

..อั่ว อิว อี เลียน อิ้ว ม่ง
ปู จื้อ ยวี เสย เหนิง ก๊ง
ตัว เซา มี มี่ ไจ้ ฉี จง
ยวี ซู่ อู ยาน เหนิง ตง
ชวง ไหว้ จิ่ง เซิน ลู่ จ้ง
จิน แย่ ลัว ฮวา เฉิง จง
ชุน ลาย ชุน ชวี จวี อู จง
ทู ลิว อี้ เลียน อิว ม่ง
เชย เนิง แจ๊ อัว ฉิง จง
เชย เจียง โยว ฉิง เซิน จง
ยอ เนิง เซียง จือ อิ้ว เซียง ฟ่ง
ก้ง ชือ อี้ เลียน อิว ม่ง
ชวง ไหว้ จิ๊ง เซิน ลู่ จ้ง
จิน แย่ ลัว ฮวา เฉิง จง
ชุน ลาย ชุน ชวี่ จวี้ อู จง
ทู ลิว อี้ เลียน อิว ม่ง.
..
.

หมดหวังก็ยังคอย

เพลงจีน
วอ.เม่ยวาง ชิง.นี วังชี-วอ
เลมมิงซือนีเจ๊า.ชัวโช๊..
เจิ่นนิ๊งนีนี๊เชียะโตชือไจ เพี้ยงวอ
คานชิ้นเทียนนีเซิมมอ.ซัว..
เม.ชัวว้อ
เซียงเที๊ยงไล คานอึนวอ
ยีเตงเซียวเซียะอี.เนียง.วอ
ซำไปเลียว.ชีวู
เกือเฮออีซือตู๊เฮากัว.
มิงชิง ลีเก๊วเติ้งเมเยวฮัว...
ป่าวฮันตีไอ ชิงฮ๊วนเก วอ...

วอ.เม่ยวาง ชิง.นี วังชี-วอ
เลมมิงซือนีเจ๊า.ชัวโช๊..
เจิ่นนิ๊งนีนี๊เชียะโตชือไจ เพี้ยงวอ
คานชิ้นเทียนนีเซิมมอ.ซัว..
เม.ชัวว้อ
เซียงเที๊ยงไล คานอึนวอ
ยีเตงเซียวเซียะอี.เนียง.วอ
ซำไปเลียว.ชีวู
เกือเฮออีซือตู๊เฮากัว.
มิงชิง ลีเก๊วเติ้งเมเยวฮัว...
ป่าวฮันตีไอ ชิงฮ๊วนเก วอ...

เม.ชัวว้อ
เซียงเที๊ยงไล คานอึนวอ
ยีเตงเซียวเซียะอี.เนียง.วอ
ซำไปเลียว.ชีวู
เกือเฮออีซือตู๊เฮากัว.
มิงชิง ลีเก๊วเติ้งเมเยวฮัว...
ป่าวฮันตีไอ ชิงฮ๊วนเก วอ

ที โอว โอว

เพลงจีน
ทีโอวโอว เบดีโอ
อัก กุ๊งอาเดียตีทาว
อาเบกูดโอว...
กูดดากูด กู๊ดดากูด
กูดเดียวชีเบ๊ ซันลิวโกว
อี.ยาเฮกโตจิ้นเจีย.ทูบี.
ทีโอวโอว เบดีโอ
อัก กุ๊งอาเดียตีทาว
อาเบกูดโอว...
กูดดากูด กู๊ดดากูด
กูดเดียวชีเบ๊ ซันลิวโกว
อี.ยาเฮกโตจิ้นเจีย.ทูบี.
อักกุ๊งอาเบ๊จิว
เกียงอามาเบ๊จิ้วเจีย
เน่งเน่งเซียว
ทาอาโต้งฝ้อเตียว
อี.ยาเฮกโต
ดงตงซิกตงเซียง วะอะฮา..
.อักกุ๊งอาเบ๊จิ้วเกียง
อา.มา.เบ๊ชิ้วเจียว
อักกุ๊งอาเบ๊จิ้วเกียง.
อามาเบ๊จิวเจียง อา ฮ่า.ฮา
นัน เด-เซียว
พาอาโต้งฝ้อเตียว
อี.ยาเฮกโต
ดงตงชิกตงเชียง วะอะฮา

ทีโอวโอว เบดีโอ
อัก กุ๊งอาเดียตีทาว
อาเบกูดโอว...
กูดดากูด กู๊ดดากูด
กูดเดียวชีเบ๊ ซันลิวโกว
อี.ยาเฮกโตจิ้นเจีย.ทูบี.
ทีโอวโอว เบดีโอ
อัก กุ๊งอาเดียตีทาว
อาเบกูดโอว...
กูดดากูด กู๊ดดากูด
กูดเดียวชีเบ๊ ซันลิวโกว
อี.ยาเฮกโตจิ้นเจีย.ทูบี.
อักกุ๊งอาเบ๊จิว
เกียงอามาเบ๊จิ้วเจีย
เน่งเน่งเซียว
ทาอาโต้งฝ้อเตียว
อี.ยาเฮกโต
ดงตงซิกตงเซียง วะอะฮา..
.อักกุ๊งอาเบ๊จิ้วเกียง
อา.มา.เบ๊ชิ้วเจียว
อักกุ๊งอาเบ๊จิ้วเกียง.
อามาเบ๊จิวเจียง อา ฮ่า.ฮา
นัน เด-เซียว
พาอาโต้งฝ้อเตียว
.โต้งฝ้อเตียว
.โต้งฝ้อเตียว
..อี.ยาเฮกโต
ดงตงชิกตงเชียง วะอะฮา
วะอะฮา วะอะฮา

สิ่งสุดท้าย

เพลงจีน
จางลี ลี้ตาเฮาเซียฮั้งงี่ชือไช
ไจเย เย้หลี เยายาเยา..
ชิง.นี่นานโยเฮ ยิเยไจหว่าง
ทิชิงไฮ หลี่เพียว ย้า.เพียว..
ยาง.วอติกัว
เชียนฮึนชุยฮาเวยฮิฝง.
ชุยไค เลี่ยวมี่ดีชาง.เลียว..
เยาวอ ดิโชง
อึนเชียงชุยน้าเลียวเฮอโช่ย
กู่อู้ตวนดิฮิเชี่ยว มี่ชิงฮึนฟู่..
เย.ซึโชดิชางยิง
เฮียนปู ชูวอดิชิงยิงยิง..
ตียินเมยดิเยกวง
เคิ้นเจาเลียว เลียววอดิชิง
เยอลีลีเว่าดิเยียน
ลี่ชิงเชยเย้า
เช้ยฮึนชิง.ชิง ยา วอ
ลีเวยเชียงวอไฮ้
ซือม้อวอฮู ฮุ้ฮูลี่

เย.ซึโชดิชางยิง
เฮียนปู ชูวอดิชิงยิงยิง..
ตียินเมยดิเยกวง
เคิ้นเจาเลียว เลียววอดิชิง
เยอลีลีเว่าดิเยียน
ลี่ชิงเชยเย้า
เช้ยฮึนชิง.ชิง ยา-วอ
ลีเวยเชียงวอไฮ้
ซือม้อวอฮู ฮุ้ฮูลี่

ซี่ ฟ่ง

เพลงจีน(ญ).เหยินเซียว..ส่า...
ซิง.เวิน..ฉุน...ยั่วโหย่ว.
อี้...ซื่ออู๋..ฉิง...

ปู้จือ.ทา.เจียเหอ.สู่.
ปู้จือ.ทา.เหอซิงหมิง.
.เต่าเจี้ยวหว่อจั้ว...ลี่...
หนัน.อัน..ซุ่ย..ปู้ หนิง...

(ช)ชิง.จู หมิงเต๋อ.เจิ้ง.
เจีย.จู้ เป่ยจิงเฉิง เอ้อสูซุ้ย.
.ไหเมย.ติ้ง.กั้ว.ชิง (ญ).
อา!.นี่ไหล จั้งเสินเมอ
(ช)หว่ออ้ายส้าง จิ่วเจีย
เหยิน.หว่อ จิ้นเหลี่ยวจิ่วเจีย.
เหมิน...(ญ)หว่อเกอเกอปุ้.
จ้เจียจินเทียนปุ้ ไม่จิว.....
(ช)ไม่.จิ่วตี ฟ่งฉิงเห่า..
ปี่จิ่วเกิ่งหมี เหยิน.(ญ).
หว่อเหมินไม่จิ่ว จั้วอิ๋น.เซิง.
ปุ๊ต่งอ้ายเหย่ ปุ๊ต่งเฉิง.
(ช)เว่ยเสินเมอ จั้วลี่หนันอัน.
ซุ่ย.ปุ๊.หนิง.(ช.ก)
หนี่ซัว.อ้ายยิ่วถัน.ฉิง.
ฉุนตี.ซื่อ.เสินเมอซิน.
ไจ้.เย่าปุ๊ อ้นเฟิน..
ซ่งหนี่จินหยา เหมิน.......
(ญ)เปี๋ยหูซัว.ไขว้ ชวี่เส่าตี้.
....(ญ)ซัว.เสินเมอ เห่.เหยิน.
ซิน.หย่วนไหลซื่อ เจี่ยเจิ้ง.จิง
เหยินเจียตีโสวฟา .เก่ยหนี่.
ถูเต๋อหมั่นเทียน ซิง....
(ช)หมั่นเทียน.ซิง.
เจี้ยเหลียน.เฉิง หวงตี้..
ถีตีซือ.หวงห้วซิ่วตี ฟ่ง...
(ญ).หนี่เจีย.ซี่ ตังเฉิง.เจิน.
ฉี่จวิน.จุ้ย จุ้ยปุ๊ชิง..
(ช).เตี้ยนหมิง..เจี้วหลงฟ่ง.
หนันเต้าปุ๊ฉี่ จวิน...(ญ)..
หว่อเหมินหลง ฟ่งเตี้ยนหยวนจิ้น.
โตวจือ.หมิง หวง.ตี้.โตวปุ๊...
ก่วน..หวอ เฉวียนหนี่เส่าเฟย.
ซิน.......(ช).ปุ๊ปี้..
ถีหลง.ฟ่ง หาย.ซือ ลุ่นฮุน.อิน.
หนี่เม่า..เหม่ยลี่.หนี่ซิง..
ชงหมิง......อี.เจี้ยน.
จิ้วชิง.ซิน.ไจ้เจี้ยน.จิ้ว
จงฉิง..หนี่ย่วน.อี้.หวอไต้หนี่
จิ้น.จิง เฉิง...หว่อเหอ.หนี่.
.ซวง.ซวง ตุ้ยตุ้ยเพ่ยหลง.
ฟ่งเซินกง.ส้าง..ย่วน
ตู้.เฉินฮุน.......
(ช).หว่ออี้เจี้ยนหนี่.
จิ้วเถ่า.เยี่ยน ไจ้เจี้ยน
หนี่เกิ้งซาง ชิน.หนี่เย่า.
ไต้ทาโจ่ว.. หว่อจิ้วเกินหนี่.
ป่ามิ่งพิง เปี๋ยอีเหวยเหมยหลง
เจิ้นส้าง..เห่าฉี...เหยิน...
..(ญ).หว่อเหมิน..เหมยหลงเจิ้น
โส่วหลี่จุ้ยเหยียนหมิง..
_หว่อตัน.ซิน_โซ่อี้.ลุ่น_ปุ๊ก่าน.
_หลิวเขอะเหยิน_ไหซื่อเกอเกอ_
_ฮุย.ไหล._ไจ้ส้างเหมิน_
_ไจ้ ส้าง เหมิน..

ไอ้ นี่ อี้ ว่าน เปย

นี่..อ้าย. วอ..อีเซียน เป.
.....วอ..อาย.. นี่อีว่าน.. เป.
...... ชี่.ชินิคี้ อาย... ชีชิ
นี้ดี อาย... ไทจีเต้า อายดีเจิน.
.. เฟย...... โยว.เชียง จือเม่อ
ชิงอิง เฟย...... เยวเซเก๊.
. ห่วง..อาง.. เว้ย...... เวอชี
เย้า เว่ยเก๊ชิงชิน หนี่ตุยเตินเอ้ง
.. เล... ชาง.ชีอึนหนี
.. อิ..เก.อีน เว่ยอี..ติว.
. เล... วออาย.นี้. อีอี่ว่าน..
. เป......
... นี่..อ้าย. วอ.อีเซียน เป.
...... วอ..อาย.. นี้อีว่าน. เป.
...... ชี่.ชินีคี้ อาย... ชีชิ
นี้คี อาย... ไทจีเต้า อายคีเจิน.
. เฟย...... โยว.เขียง จือเม่อ
ชิงอิง เฟย...... เยวเซเก๊ ห่วง.
.อ่าง.. เว้ย...... เวอชีเย้า.
. เว่ยเก๊ชิงชิน หนี่ตุยเตินเอ้ง.
.เล... ชาง.ชีอึนหนี อิ.เกอึน เว้ย
อี.ติว เล... วออาย.นี้ อีอี่ว่าน.
. เป......
โยว.เชียง จือเม่อชิงอิง
. เฟย...... เยวเซเก๊ ห่วง..อาง..
. เว้ย...... เวอชีเย้า เว่ยเก๊
ชิงชิน หนี่ตุยเตินเอ้ง. เล...
..ช่าง.ชีอึนหนี อิ.เกอึน เว่ย
อี.ติว เล... วออาย.นี้ อีอี่วาน..
.. เป.......วออ่าย.นี้ อีอี่ว่าย.
. เป.......วออาย.นี้ อีอี่ว่าน.
..เป.......วออ่าย.นี้ อีอี่ว่าน.
..เป..
ดนตรี .......
งคีมัน เลียงอึน.
.เวอ ปูฮู้ไอ ญา....อี ชิง โย้ว.
จือ ไอ ญา.ฮั้ย ญา ฮั้น-เจีย.
.ลั้ง เลอ..ฮัน เจีย อ้า.เลา...

วัง วาคีเถิ่ง มัย.โยว..
..พ้ายะพาไจตา ชู้.ชัง ญา..
..เวอ เค้อคิเยือย ไอ.เย้า ยา อะ.
.เย้ายาเย้าไจชีง ชวย.ทา...
.เมย ลีดีซัน โถ้วโอว.โฮ้ว โยว..
.ไค้ญาไค้ไจโกว ชั้งอึน.ชัง ญา..
.ไป อีคีกูว เนียง ยวน ญา..
.เวนญาเวนเจียฮัน เจีย.
.ลาย..

ยากจะหักใจลืม

เพลงจีนโม่ง.
เล่ยปัคฟัาเต็งเซ่ง โฮว..โม่งอึน
. เซ็ง.โซ่ยมูเย้าฉี่อึน โซย...
. ฟูโกวซิมปู๋นโงย.. ปูโตวชิมปู้ม
ฮั่น..ไซ่เยวปีเก็งปิน.คอน โว.
..*... ชีญีเตาฉี้เวนน่าน โคว..
.ลอ.ฮอ คว่ายไซ้ซีอิเซ็มอึน มอ..
. เยิ้มวอฮกซึมพีง.. เตกลิวซิ้ม
ติ้มโม่ย.. ไซ่เยวพีติ้งเวนปัก
ซินอึน โซว... ฉี่เช่ง.โว้งซง..
. เว้ยนาน.ไก้ฟอ.. ตาชิงเมงจี้
พีอึนนีโฮ่ว โซ่ว... ฮ้งยู่.กั้มโคย
.. ฮานัง.เย๊ายา.. มอตีนอยซำยัง
ย่างอีทั่ง โปว... เซ่า.ชีโงยซ่ำ
บินฮั่น งอย..เมงอึน ซ้ง.ชีเต็ง
ย๊าโมวอู้ นอย... ฟูกัวซิมปู๋นโมย
.. โซยเมเซ้างุซือ.. ยินเมงนโซ้งซง
เถ้าเวยเฮง โลว...

...ฉี้เช่ง.โว้งซง..
.. เว้ยนาน.ไก๊ฟอ..ตาชิเมงจี้พี
อึ้นนีโฮ่ว โช่ว... อ้งยู่.กั้มโคย
.. ฮานัง.เย๊ายา..มอตีนอยซ้ำยัง
ย่างอีทั่ง โปว... เซ่าชีโงยซ่ำ
บินฮั่น งอย..เมงอึน ซ้งชีเต็ง
ย้าโมวอู้ นอย... ฟูกัวซิมปู๋นโมย
.. โซ้ยเมเซัางุซือ.. ยินเมงนโซ้งซง
เถ้าเวยเฮง โลว.... ยินเมงนโซ้งซง
เถ้าเวยเฮง โลว..
ดนตรี .......
ึน.ชีง ชา
ชวง ญา....เหมียว เทียวติ
เซิน ไคอึน.เฉา มอ เยัา ยา...
..เว่ย โล้ว คิ.ชือ ฮึดโฮว ญา.
เชียง ญา เชี้ยง เยอ.
.เลี้ยงอึน โยว..เลอ ชิง ดีอี.
.ซือ โฮว ญา.เซียง ญา เซียง ไค.
ญา...ฉาน ชางคีมัน เลียงอึน.
.เวอ ปูฮู้ไอ ญา....อี ชิง โย้ว.
จือ ไอ ญา.ฮั้ย ญา ฮั้น-เจีย.
.ลั้ง เลอ..ฮัน เจีย อ้า.เลา...

วัง วาคีเถิ่ง มัย.โยว..
..พ้ายะพาไจตา ชู้.ชัง ญา..
..เวอ เค้อคิเยือย ไอ.เย้า ยา อะ.
.เย้ายาเย้าไจชีง ชวย.ทา...
.เมย ลีดีซัน โถ้วโอว.โฮ้ว โยว..
.ไค้ญาไค้ไจโกว ชั้งอึน.ชัง ญา..
.ไป อีคีกูว เนียง-ยวน-ญา..
.เวนญาเวนเจียฮัน-เจีย.
.ลาย..

ปู๋ เหลี่ยว ฉิง

เพลงจีน
...วั่ง ปู้ เหลี่ยว.วั่ง ปู้เหลี่ยว.
...วั่งปู้เหลียว.หนี่ ตีชั่ว..
.วังปู้เหลียวหนี่ ตี.เห่า...
.วั่ง ปู้เหลี่ยวหวี่จงคี..
.ซั่น ปู้ เอียวั่งปู.เหลียวน่า
ฟงหลี ตี หย่ง.เปา...วั่ง ปู้
เหลียว.วั่ง ปู้เหลี่ยว...
.วั่งปู้เหลียว.หนี่ ตีเลย..
.วั่งปู้เหลี่ยวหนี่ ตี.เซียว.
..วั่ง ปู่เหลียวเยี่ยลั่ง ตี.
.โจว จั้ง เอี่ยวั่งปู้.
.เหลียวนาฮวาไค ตีฝั่น.เหน่า..

...จี้ ม่อ ตี้.นัง เซียง..
..เอ๋อจินเสีย เยี่ย.ชิง เจ้า.
..เหลิง ลั่ว ตี.ชิว เชียน
เอ๋อจิน.อิ๋ง ฟงชิง..เหยียว หา.
จ่งฟูหนีตีติง หลิง...อี้ เซิน.
เชิน วั่ง.เหลี่ยว วั่ง.
.เหลี่ยว ทัว.ตีสู้โห่วตีจง ชี.
...อี้ เซิน.เซิน หนั่น.
เหลียว หนั่น.เหลียว...

วั่ง ปู๋ เหลี่ยว.
.วั่ง ปู เหลี่ยว..วั่งปู๋เหลียว.
ชุน อี่จิ้น..วั่งปูเหลี่ยวฮวา อี่
.เหล่า...วั่ง ปู๋เหลียวหลีเปี๋ยตี
.จื่อ เว่ย เอี่ยว่งปู.
เหลี่ยงน่าเซียงวือ ตีคู.เหน่า..

นี่ จึง มอ ซัว

เพลงจีนวอ เหมยวาง จี.หนี่หว่างจี๋ วอ
เหลี่ยนหมิ่งจือนี้โตสัว ชัว
จึ๊งมิ่งนี๊อี๊แช่โต่ว สื่อ.ไจ่เพียนวอ
ชั่นจิ๊นเทียนนี่ จึ่งม้อ.สั่ว
หนี่ ซัวกว้อ เลียงเที้ยนลาย ชั่นวอ
อี่ตึ่งจิ่วซืออี่ เหนียน.ตั๊ว
ลั่นไปหลิ่ว สื่อู่เก้อ ยือจื๊อปู เฮากว่อ
นี่ซิน หลี่เกินเปิ่นเหม่ยเอียว.ว๊อ
ปาว๊อตีอายฉิ่งอ้วนเกย.หว่อ

วอ เหมยวาง จี.หนี่หว่างจี๋ วอ
เหลี่ยนหมิ่งจือนี้โตสัว.ชัว
จึ๊งมิ่งนี๊อี๊แช่โต่ว สื่อ.ไจ่เพียนวอ
ชั่นจิ๊นเทียนนี่ จึ่งม้อ.สั่ว
หนี่ ซัวกว้อ เลียงเที้ยนลาย ชั่นวอ
อี่ตึ่งจิ่วซืออี่ เหนียน.ตั๊ว
ลั่นไปหลิ่ว สื่อู่เก้อ ยือจื๊อปู เฮากว่อ
นี่ซิน หลี่เกินเปิ่นเหม่ยเอียว.ว๊อ
ปาว๊อตีอายฉิ่งอ้วนเกย.หว่อ

หนี่ ซัวกว้อ เลียงเที้ยนลาย ชั่นวอ
อี่ตึ่งจิ่วซืออี่ เหนียน.ตั๊ว
ลั่นไปหลิ่ว สื่อู่เก้อ ยือจื๊อปู เฮากว่อ
นี่ซิน หลี่เกินเปิ่นเหม่ยเอียว.ว๊อ
ปาว๊อตีอายฉิ่งฮ้วนเกย.หว่อ
ปาว๊อตีอายฉิ่งฮ้วนเกย.หว่อ

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551

หัวใจสลาย

เพลงจีนลี..ม้ง
ยัน ซ้ำ ฟ่ง. ซ่ำ ซ๋อย..
. โฮง...โตย หลอก ฟ้า โง้ว เล่ย
ซอย....เว่ย...ฮอ เชง,วิน
ไซ ชิ ซ๋อย...ต่า..โก๊ง ฮอยนา.
.ฮำ ซอย....โม.. น่อย เซง ซิ
พาว.เต้อ.เท่ย...ฮำ...ทาน ค่อง
ฟุ้ง เช๊ย เฟ๊ย ซ่อย....ชีน...
.ฮืม อี ลี จรน..ฟา อี....
ลีซิว ทิง หง่อย ฮอย....
โชวเวย.เฉ่ง.โง่ว..ญา ซ้ำ หลอก
น่อย..ว๊องญะเฉ่ง..โล๋ย,ฮู เลี๊ยว
ฮอนม้ง...เตยเล่ยม่งเคียน
ฟอ .ชิ้ง ซ้อ จีจี...เวียนฮัน
ทีตวย ตี เฮ้ ฮอย....โมว..ฮัน
ชิง ซ้ำ เจ๊า.ท่าว.เฮง...พิง..
.ก่งเฮงก้ำเนี้ยฮั้น ซอย....
โม่ว..โฮ่วเยา,ฟ่ง โปว,ญี่ฟุง..
ลอกฟ่าวเป,ซ้ำ ซอย....
............โชวเว่ย.เฉ่ง
โง่ว..ญา ซ้ำ..หลอกน่อย....
ว๊องญะเฉ่ง.โล๋ย ฮู เลี๊ยว
ฮอนมัง....เตยเล่ยม่งเดียน
ฟอ ชิง ซ้อ จีจี...เวียนฮัน
ทีตวยตี เฮ้ ฮอย....โมว..ฮัน
ชิง ซ้ำ เจ๊า.ท่าว.เฮง...
พิง...เก่งเฮงก้ำเนี้ยฮัน ซอย...
โม่ว...โฮ่วเยา ฟ่ง โปว ญี่ฟุง..
.ลอคฟ้าวเป ซ้ำ ซอย....
..........ลอคฟ้าวเป ซ้ำ
ซอย....

เหมย ฮัว

เพลงจีนเหมย..ฮัว เหมย..ฮัว มาน.
..เทียน เชียง..... เดีย.หลัน.ทา.
เยีย...ไค้ ฮัว......... เหมย..ฮัว.
เทียน..เมง เชียง..จ๊นวอ เมง...
.. เวย.เว่ย.ตี้ เถ้า..ซง ฮัว....
... คาน..ยา เพี้ย..คิ คาน..เลียวเม
. ฮัว..... โย.โถว.อี เชียว..
.เยี้ยว ถ่าง......... ปิง..
.เชียะ โป้ว..นี่ ทา..โต๊เกี้ยว พา
..... ทา.ซือ.ว้อ ตี้..กัว ฮัว..

เหมย..ฮัว เหมย..ฮัว มาน....เทียน เชียง
..... เคีย.หลัน.ทา เยีย..ไค้ ฮัว.
........ เหมย..ฮัว เทียน..
..เมง เชียง...จ๊นวอ เมง.....
. เวย.เว่ย.ตี้ เถ้า..ชง ฮัว....
... คาน..ยา เพี้ย..คิ คาน...เลียวเม
. ฮัว..... โย.โถว.อี เชียว.เยี๊ยว.
. ถ่าง.......... ปิง..เชียะ โป้ว
..นี่ ทา...โต๊เกียว พา.....ทา.
ชือ.ว้อ........ ตี..กัว ฮัว..

คนร้อยเล่ห์

เพลงจีนปู่ชือเติงเว่ยเลียว.เชิ้น มา
...เอี้ยวเชียวทาเว่ยญา.เชียว
. ฮู้อา..วอเมียนเทียนเตอใจ๋..ชิ ตา
...คอยกันซออ้ายดิ.ชิงฮิ วอ..
.เน้ยเทียน ชี..มี่เทวอ ซอ...
โย่งฮอง เยย.ดิอ้าย.อาเชียว วอ..
.เชียงฮิ เย้..คือฮัวไฮ ญิ...ชีอี ฟู.
วอนี่..เลียว ฟ่อ...ปูซื่อเติ่ง
เว่ยเลียว.เชิ้ง มา.....เอี้ยว
เชียวทาเว่ยญา.เชียว ฮู้อา....
.วอเมียนเทียนเตอ.ไจ๋ชิ ตา...
..คอยกันซออ้ายคิ.ชิงฮิ วอ...

ปู่ชือเติงเว่ยเลียว.เชิ้น มา
...เอี้ยวเชียวทาเว่ยญา.เชียว
. ฮู้อา...วอเมียนเทียนเตอไจ๋.
.ชิ ตา...คอยกันซออายคิ.ชิงฮิ วอ
..เน้ยเทียน ชี..มี่เทวอ ซอ..
โย่งฮ้อง เยย.ดิอ้าย.อาเชียว วอ.
เชียงฮิ.. เย้..คือฮัวไฮ ญิ..ชีอี ฟู.
วอนี่.เลียว ฟ่อ...ปู่ซือเติ่ง
เวยเลียว.เชิง มา...เอี้ยวเชียว
ทาเว่ยญา.เชียว ฮู้อา...วอเมียน
เทียนเตอไจ๋.ชิ ตา...คอยกันซอ
อ้ายคิ.ชิงฮิ วอ..

เทพธิดาดอย

เพลงจีนวัง วาคีเถิ่ง มัย.โยว..
..พ้ายะพาไจตา ชู้.ชัง ญา..
..เวอ เค้อคิเยือย ไอ.เย้า ยา อะ.
.เย้ายาเย้าไจชีง ชวย.ทา...
.เมย ลีดีซัน โถ้วโอว.โฮ้ว โยว..
.ไค้ญาไค้ไจโกว ชั้งอึน.ชัง ญา..
.ไป อีคีกูว เนียง ยวน ญา..
เวยญาเนียงจาฮัน เจีย.ลาย...

.ไป ไปคีเนียง ตานอึน.ชีง ชา
ชวง ญา....เหมียว เทียวติ
เซิน ไคอึน.เฉา มอ เยัา ยา. ..
..เว่ย โล้ว คิ.ชือ ฮึดโฮว ญา.
เชียง ญา เชี้ยง เยอ.
.เลี้ยงอึน โยว..เลอ ชิง ดีอี.
.ซือ โฮว ญา.เซียง ญา เซียง ไค.
ญา...ฉาน ชางคีมัน เลียงอึน.
.เวอ ปูฮู้ไอ ญา. ...อี ชิง โย้ว.
จือ ไอ ญา.ฮั้ย ญา ฮั้น เจีย.
.ลั้ง เลอ..ฮัน เจีย อ้า.เลา...

วัง วาคีเถิ่ง มัย.โยว..
..พ้ายะพาไจตา ชู้.ชัง ญา..
..เวอ เค้อคิเยือย ไอ.เย้า ยา อะ.
.เย้ายาเย้าไจชีง ชวย.ทา...
.เมย ลีดีซัน โถ้วโอว.โฮ้ว โยว..
.ไค้ญาไค้ไจโกว ชั้งอึน.ชัง ญา..
.ไป อีคีกูว เนียง ยวน ญา..
เวยญาเนียงจาฮัน เจีย.ลาย...

.ไป ไปคีเนียง ตานอึน.ชีง ชา
ชวง ญา....เหมียว เทียวติ
เซิน ไคอึน.เฉา มอ เยัา-ยา. ..
..เว่ย โล้ว คิ.ชือ ฮึดโฮว ญา.
เชียง ญา เชี้ยง เยอ.
.เลี้ยงอึน โยว..เลอ ชิง ดีอี.
.ซือ โฮว ญา.เซียง ญา เซียง ไค.
ญา...ฉาน ชางคีมัน เลียงอึน.
.เวอ ปูฮู้ไอ ญา....อี ชิง โย้ว.
จือ ไอ ญา.ฮั้ย ญา ฮั้น เจีย.
.ลั้ง เลอ..ฮัน เจีย อ้า.เลา...

วัง วาคีเถิ่ง มัย.โยว..
..พ้ายะพาไจตา ชู้.ชัง ญา..
..เวอ เค้อคิเยือย ไอ.เย้า ยา อะ.
.เย้ายาเย้าไจชีง ชวย.ทา...
.เมย ลีดีซัน โถ้วโอว.โฮ้ว โยว..
.ไค้ญาไค้ไจโกว ชั้งอึน.ชัง ญา..
.ไป อีคีกูว เนียง ยวน ญา..
.เวนญาเวนเจียฮัน เจีย.
.ลาย..

เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้

เพลงจีน
ลอง.ปัน...หลอง.เลา..
หม่านเลยโถวโถ้ว.ก๊วยสุย หวินปั๊ก
เยา...เพาโจนหลีว...ไซก๋าน ซี.
..วันโจว โฮว,โท้วยับพินเซียวฮู้
เลา..ซีอีเฮ้..ซี้.เซา...โล่งเลย
ฟันป้าค.ซิงฟุน ซิ่วเป เยา..
..ซีฮิงฟุ้ง...ซ้าด. ป่าย..
.โล่งเลย ฮอน,ปัคซีเย้าเมเฮ
เยา.ง๊อยเน๊ฮั่น เน๊.อันฟ้าง
ชิง เฟา..ซุยต่าย โง้ว ยัค
ฟาดตาอา. เซา..ชุนชีนี วาน..
.จินซีฮีม พาง..เย็คเม เพง
ฟุงฉี้จ้งจำอึม ตาว...เยายัง
เฮ้...เยายั้ง เซา...เจ่าซีน
ฟันป้าค.ชิงฟุน.ซิวเฮ เยา...
..ยิงมืน ฟ้า...ปาคชิง หล่อ..
..จ่อยงอ ซำ โจ้งเหอิฟูอู ตาว.
ง๊อยเน๊ฮั่น
เน๊..อันฟางชิง เฟา...ซุยต่าย
โง้ว ยัคฟาด ตาอา. เซา..ชุน
ชีนี วาน..จินชีฮึม พาง..
.เย็คเม เพง ฟุงฉี้จ้งจำอึม
ตาว...เยายัง เฮ้...เยายั้ง
เซา...เจ่าชีน ฟันป้าค.ชิงฟุน
ซิวเฮ้ เยา...ยิงมืนฟ้า...ปาคชิง
หล่อ...จ่อยงอ ซำ โจ้งเหอิฟูอู
ต่าว...ยิงมืนฟ้า...ปาคชิ้ง
หล่อ...จ่อยงอ ซำ โจ้งเหอิฟูอู
ตาว..

ซิน ยวน ยาง หู๋ เตี๋ย ม่ง

เพลงจีน
จั่วยือเซี้ยงน้าตงลิ่วสุย
ลีอั่วยวนฉีปูเคอเหลี่ยว
จินยื้อลวนอัวซิ่นตั๊วฟั้นโยว
โฉ่วเตาต๊วนซุ้ยซุยเกิ่งหลิ่ว
จวีเป่ยเซียวโช้วโชวเกิงโฉ่ว
มิงเจ๊าชิงเฝิ่งสื่อ เพียวลิ้ว
อิ่วไลจื้อเหวินซินเหยินเสี่ยว
โยวสุ่ยทิงเต๊าจิวเยินขู่
ไอชิ้งเลียงเกอจื่อ เห่าซิ้นคู
สื่อเยียวเหวินอี๊เกอมิงไป่
ไฮสื่อเยียวจ๊วงจัวฮูถู่
จือตั๊วจือเส่าหนันจือจู

คั้นเซอเก่อยวนยังฮู้เตีย
ปูอิ๋งไกเตอเหนี่ยนไต
เข่อซือซุยอิ้ว
เนิ้งไป๊ทัวเยิ่นสื่อเจียนตีเป่ยไอ
หั่วฮัวซื๊อเจี่ย
หย่วนหยัง ฮู้เตี่ย
ไจเหยิ่นเจียนอี่ซือเตียน
เฮอขู่เอียวสั่งชิงเทียน
ปูอยู่เหวิ่นโยว ถ่งเหมียน

จั่วยือเซี้ยงน้าตงลิ่วสุย
ลีอั่วยวนฉีปูเคอเหลี่ยว
จินยื้อลวนอัวซิ่นตั๊วฟั้นโยว
โฉ่วเตาต๊วนซุ้ยซุยเกิ่งหลิ่ว
จวีเป่ยเซียวโช้วโชวเกิงโฉ่ว
มิงเจ๊าชิงเฝิ่งสื่อ เพียวลิ้ว
อิ่วไลจื้อเหวินซินเหยินเสี่ยว
โยวสุ่ยทิงเต๊าจิวเยินขู่
ไอชิ้งเลียงเกอจื่อ เห่าซิ้นคู
สื่อเยียวเหวินอี๊เกอมิงไป่
ไฮสื่อเยียวจ๊วงจัวฮูถู่
จือตั๊วจือเส่าหนันจือจู
คั้นเซอเก่อยวนยังฮู้เตีย
ปูอิ๋งไกเตอเหนี่ยนไต
เข่อซือซุยอิ้ว
เนิ้งไป๊ทัวเยิ่นสื่อเจียนตีเป่ยไอ
หั่วฮัวซื๊อเจี่ย
หย่วนหยัง ฮู้เตี่ย
ไจเหยิ่นเจียนอี่ซือเตียน
เฮอขู่เอียวสั่งชิงเทียน
ปูอยู่เหวิ่นโยว ถ่งเหมียน

คั้นเซอเก่อยวนยังฮู้เตีย
ปูอิ๋งไกเตอเหนี่ยนไต
เข่อซือซุยอิ้ว
เนิ้งไป๊ทัวเยิ่นสื่อเจียนตีเป่ยไอ
หั่วฮัวซื๊อเจี่ย
หย่วนหยัง ฮู้เตี่ย
ไจเหยิ่นเจียนอี่ซือเตียน
เฮอขู่เอียวสั่งชิงเทียน
ปูอยู่เหวิ่นโยว ถ่งเหมียน

ลวี่ เต่า เสี่ยว เยว่ ฉี่

เพลงจีนเจ่อ หลี่ เต่า
เสียง อี่จือฉวน
ไจ้เหยวเหย่
หลี่เยว หยาเยียว
กู เนี่ยง โยวหนี่เอี๊ยไจ๋หว่อ
ติ๊ซินไฮ่ หลี่ เพียว เอี๊ย เพียว
ยังหว่อ ติ๊เกอเซิง
เสยนาเหว่ยฟง
ชุยไค เลียวหนี ตี่ชวงเหลียน
ยังหว่อ ติ๊ จงชิง
เสยน้าหลิ่วสุ่ย
ปู ต่วนตี๊เซี้ยง หนี ชิงสู่

เยียจือซู้ตีซั่งอิง
เอียนปู จูอัวตี่ ฉิง อี
หมินเม่ยตีเยกวาง
เกิ้มเจาเสียง เลียวหว่อ ติ๊ซิน
เจอหลี่ เต่าตีเหย้
อี๊จิ้งเจอ ยั้ง เจินจิง
กู๋ เหนี่ยง
โหยว่หนี่เวยเส่อเมอไฮ้
ซือมอ มอ อู อิ่ว

เจ่อ หลี่ เต่า
เสียง อี่จือฉวน
ไจ้เหยวเหย่
หลี่เยว หยาเยียว
กู เนี่ยง โยวหนี่เอี๊ยไจ๋หว่อ
ติ๊ซินไฮ่ หลี่ เพียว เอี๊ย เพียว
ยังหว่อ ติ๊เกอเซิง
เสยนาเหว่ยฟง
ชุยไค เลียวหนี ตี่ชวงเหลียน
ยังหว่อ ติ๊ จงชิง
เสยน้าหลิ่วสุ่ย
ปู ต่วนตี๊เซี้ยง หนี ชิงสู่

เยียจือซู้ตีซั่งอิง
เอียนปู จูอัวตี่ ฉิง อี
หมินเม่ยตีเยกวาง
เกิ้มเจาเสียง เลียวหว่อ ติ๊ซิน
เจอหลี่ เต่าตีเหย้
อี๊จิ้งเจอ ยั้ง เจินจิง
กู๋ เหนี่ยง
โหยว่หนี่เวยเส่อเมอไฮ้
ซือมอ มอ อู อิ่ว

เกา ซัน ชิง

เพลงจีนเกา ซั้น ชิง
เจียน ซุย หลัน
อาลีซัน ตีกู เหนี่ยง เม้ย อยู๋
ซุย อย่า อาลีซันตี เส้า เนียน
จวง อยู๋ สั้น
อา อา อ่า อา อ่า อา อ้า
อา อ่า อ๊า อา อา
อาลีซันตี กู๊ เหนี่ยง
เหมย อยู๋ ซัน เยา
อาลีซันตี เส้า เนียน
จวง อยู๋ สั้น
เกา ซัน ชั้ง ชิง
เจี๋ยน สุ่ย ช่าง หลัน
กู๊ เหนียง เฮ้อ นา เส้า เหนี่ยน
ย้ง ปู้ เฟิน อย่า
ซี สุ่ย ชั้ง เวย เจ๊อ
ชิง ซั้น จ่วน

เกา ซั้น ชิง
เจียน ซุย หลัน
อาลีซัน ตีกู เหนี่ยง เม้ย อยู๋
ซุย อย่า อาลีซันตี เส้า เนียน
จวง อยู๋ สั้น
อา อา อ่า อา อ่า อา อ้า
อา อ่า อ๊า อา อา
อาลีซันตี กู๊ เหนี่ยง
เหมย อยู๋ ซัน เยา
อาลีซันตี เส้า เนียน
จวง อยู๋ สั้น
เกา ซัน ชั้ง ชิง
เจี๋ยน สุ่ย ช่าง หลัน
กู๊ เหนียง เฮ้อ นา เส้า เหนี่ยน
ย้ง ปู้ เฟิน อย่า
ซี สุ่ย ชั้ง เวย เจ๊อ
ชิง ซั้น จ่วน

หยง ซู่ เซี่ย

เพลงจีนลู่เปียนอี๋เค้อ..
หยง ซู่เซี่ย ซือหว่อหว่าย
เนี่ยน ตีตี๊ ฟาง
ฉิงหลังตี๊เทียนคง
เหลียงส่วงตีฟงไฮ่โยว่
จุ่ย เหยิน ตี ลวี้ เฉ่า เซียง
เหอ หนี่เย้า
กั๊วเสี่ยว ลู่ วัน วัน
ฉิงเหยินซานปอคั่นเส หยาง
ว่าน เสี่ยเจ้า
ส้างหนี่ ตีเหลี่ยนฉิง
ฮว้าเหมียน เหมียนซั๊วปู่ วาน
อาหนี่เข่อ เสียง ฉี่ หยง ซู่เซี่ย
เข่อ เฉิงเสี่ยงฉี่ลวี้ เฉ่าเซียง

ลู่เปียนอี๋เค้อ..
หยง ซูเซี่ย ซื่อหว่อเจี้ยน
หนี่ ตี ตี้ ฟาง
เถียรเหม่ยตีเสี่ยวหยง
ชิง แชย ตีฮว้าไหโย่ว
หม้อ หม้อ ตี๋ ฉิง อี๋ฉาง
หนี่ เฉิงเผย
หว่อหลิ่ว เลี้ยนชุน กวาง
จิ้น ฉิงซี่สู้ซิน จง เยี่ยน
จี่ เก้อชุน เทียนอี่ กั๊วซือ
จิ้ว ซื่อ จิ้ว ซื่อปู้ เหนิ่งวาง
อ่าหนีเคอ เสียง ฉี่ หยงซู่เซี่ย
เคอ เฉิงเสี่ยงฉี่ลวี้ เฉ่าเซียง

ลู่เปียนอี๋เค้อ..
หยง ซูเซี่ย ซื่อหว่อเจี้ยน
หนี่ ตี ตี้ ฟาง
เถียรเหม่ยตีเสี่ยวหยง
ชิง แชย ตีฮว้าไหโย่ว
หม้อ หม้อ ตี๋ ฉิง อี๋ฉาง
หนี่ เฉิงเผย
หว่อหลิ่ว เลี้ยนชุน กวาง
จิ้น ฉิงซี่สู้ซิน จง เยี่ยน
จี่ เก้อชุน เทียนอี่ กั๊วซือ
จิ้ว ซื่อ จิ้ว ซื่อปู้ เหนิ่งวาง
อ่าหนีเคอ เสียง ฉี่ หยงซู่เซี่ย
เคอ เฉิงเสี่ยงฉี่ลวี้ เฉ่าเซียง

ไน่ เหอ

เพลงจีนเยาแยว้น เสี่ยงชี
เหย่าเหอ ปี็ซาง เสียงฉี่
เต้าวู ย้วนซือ เฟิ้นหลี่
เย้าเฮอ ปี๊ซาง เสียงหนี่
หว่อฉิง หลี่โหย่ว
ตี่จือ ฉือยี เก้อหนี่
หนีชิง หลีเหมยย โย้วหว่อ
เย้าเฮอ ปี๊จ่าย อีชวี
จิ๊ง เทียนซั้ว เยาเซี้ยง ซีหนี่
หมิง เทียนเฉ่ว เยาเซี้ยง ซี้หนี่
เหนียน หลี่เหนียน หลี่จ๊าย มงหลี่
หวันซือ ฉิงเฮอ ซือจี
เยาแย้วน เซียงจวี
เหย่าเหอ ปี๊ซาง เสียงฉี่
เต้าวู ย้วนซือ เฟิ้นหลี่
เย้าเฮอ ปี๊ซาง เสียงหนี่
หว่อชิง หลี่โยว
ตี่จือ ฉือยี เก้อหนี่
หนีชิง หลีเหมยย โย้วหว่อ
เย้าเฮอ ปี๊จ่าย อีชวี


เยาแยว้น เซียงจวี
เหย่าเหอ ปี๊ซาง เสียงหนี่
เต้าวู ย้วนซือ เฟิ้นหลี่
เย้าเฮอ ปี๊ซาง เสียงหนี่
หว่อฉิง หลี่โหย่ว
ตี่จือ ฉือยี เก้อหนี่
หนีชิง หลีเหมยย โย้วหว่อ
เย้าเฮอ ปี๊จ่าย อีชวี
จิ๊ง เทียนซั้ว เยาเซี้ยง ซีหนี่
หมิง เทียนเฉ่ว เยาเซี้ยง ซี้หนี่
เหนียน หลี่เหนียน หลี่จ๊าย มงหลี่
หวันซือ ฉิงเฮอ ซือจี
เยาแยว้น เซียงจวี
เหย่าเฮอ ปี๊ซาง เสียงฉี่
เต้าวู ย้วนซือ เฟิ้นหลี่
เย้าเฮอ ปี๊ซาง เสียงหนี่
หว่อชิง หลี่โยว
ตี่จือ ฉือยี เก้อหนี่
หนีชิง หลีเหมยย โย้วหว่อ
เย้าเฮอ ปี๊จ่าย อีชวี

หว่อ จื่อ ไจ้ หู หนี่

เพลงจีนหยูกว่อไหมหยิ่วอี้ เจี้ยนหนี่
หว่อเจียงหุ้ยซื่อจ้าย หนาหลี่
เยอะจื่อกว้อเตอเจิม มอย่าง
เหยินเซินซื่อโฝ่วย่าง เจินซี
เหยสี่เยิ่นเสิมมอ อี้เหยิน
กว้อเจ้อผิงฝานตี เย่อจื่อ
ปู๊จือเต้าหุ้ย ปู๊หุ้ย
เหยโหย่วอ้ายฉิงเถียน หยูมี
เยิ่นสือกวางชงชงหลิวชี่หว่อ
จื่อไจ้หูหนี่
ซิงกานฉิง เยี่ยนก๋านหย่านหนี่เตอฉี่ ชี
เหยินเซินจี่ เหอ
หนัน โก้วเต๋อต้าวจื้อ..จี่
ซื่อชี่เซิน หมิงเตอลีเลี่ยง เย่ปู้เข่อชี่
สอหยี่หว่อ ฉิวฉิวหนี่
เปี๋ยย่างหว่อหลี่คายหนี่
ฉู่เลี่ยวหนี่หว่อ ปู้เหนิงก่านต้าวอี่
ซือซือ ฉิงยี่


หยูกว่อหยิ่วน่ามอ อี้เทียน
หนี่ซัวเจี๋ยเจียงย่าว หลีชวี่
หว่อหุ้ยหมีสือหว่อ จื้อจี่
โจ่วยู่อู๋เปียนเหยิน ห่ายหลี่
ปู้เย่าเซิมมอ โน่วเหยียน
จื้อย่าวเทียนเทียนจ้าย อี้ฉี่
หว่อปู้เหนิงจือ อีข่าว
เพี่ยนเพี่ยนหุยอี้ฮั่ว เซี่ยอี้
เยิ่นสือกวางชงชงหลิวชี่หว่อ
จื่อไจ้ หูหนี่
ซิงกานฉิง เยี่ยนก๋านหย่านหนีเตอฉี่ ชี
เหยินเซินจี่ เหอ
หนัน โก้วเต๋อต้าวจื้อ จี่
ซื่อชี่เซิน หมิงเตอลีเลี่ยง เย่ปู้เข่อชี่
สอหยี่หว่อ ฉิวฉิวหนี่
เปี๋ยย่างหว่อหลี่คายหนี่
ฉู่เลี่ยวหนี่หว่อ ปู้เหนิงก่านต้าวอี่
ซือซือ ฉิงยี่

เยิ่นสือกวางชงชงหลิวชี่หว่อ
จื่อไจ้ หูหนี่
ซิงกานฉิง เยี่ยนก๋านหย่านหนีเตอฉี่ ชี
เหยินเซินจี่ เหอ
หนัน โก้วเต๋อต้าวจื้อ จี่
ซื่อชี่เซิน หมิงเตอลีเลี่ยง เย่ปู้เข่อชี่
สอหยี่หว่อ ฉิวฉิวหนี่
เปี๋ยย่างหว่อหลี่คายหนี่
ฉู่เลี่ยวหนี่หว่อ ปู้เหนิงก่านต้าวอี่
ซือซือ ฉิงยี่

เหมยหลัน เหมยหลัน หว่อ อ้าย หนี่

เพลงจีนเหมยหลัน เหมยหลัน วออ๊ายหนี่
นี เสี่ยง ลาน ตั่ว เจ่า เยิ้น มี
นี เซี้ยง เมยย ฮัว เนียน เนี้ยน หนี่
ขั่น เตา เหล่า เม้ยย ลัน เต๊อ เซียง เต๊า นี
เหมยหลัน เหมยหลัน วออ๊ายหนี่
นี เสี่ยง ลาน ตั่ว เจา เยิ้น มี
นี เซี้ยง เมยย ฮัว เนียน เนี้ยน หนี่
ขั่น เตา เหล่า เม้ยย ลัน เต๊อ เซียง เต๊า นี
วอ เยียว ยง เยิน เตอ อ๊าย ฟู นี
อิง เวยย นี เมยย ลาง เย้ว ชี ซี
วอ เยียว ยง เยิน เตอ ป๊าน เจอ นี
จิง เซิน จิ๊ง ซือ เยียว จ๊าย อี ซี
เหมยหลัน เหมยหลัน วออ๊ายหนี่
นี เสี่ยง ลาน ตั่ว เจ่า เยิ้น มี
นี เซี้ยง เมยย ฮัว เนียน เนี้ยน หนี่
ขั่น เตา เหล่า เมยย ลัน เต๊อ เซียง เต๊า นี

เหมยหลัน เหมยหลัน วออ๊ายหนี่
นี เสี่ยง ลาน ตั่ว เจ่า เยิ้น มี
นี เซี้ยง เมยย ฮัว เนียน เนี้ยน หนี่
ขั่น เตา เหล่า เมยย ลัน เต๊อ เซียง เต๊า หนี่
เหมยหลัน เหมยหลัน วออ๊าย หนี่
นี เสี่ยง ลาน ตั่ว เจ่า เยิ้ย มี
นี เซี้ยง เมยย ฮัว เนียน เนี้ยน หนี่
ขั่น เตา เหล่า เมยย ลัน เต๊อ เซียง เต๊า นี
วอ เยียว ยง เยิน เตอ อ๊าย ฟู นี
อิง เวยย นี เมยย ลาง เย้ว ชี ซี
วอ เยียว ยง เยิน เตอ ป๊าน เจอ นี
จิง เซิน จิ๊ง ซือ เยียว จ๊าย อี ซี
เหมยหลัน เหมยหลัน วออ๊ายหนี่
นี เสี่ยง ลาน ตั่ว เจ่า เย้น มี
นี เซี้ยง เมยย ฮัว เนียน เนี้ยน หนี่
ขั่น เตา เหล่า เมยย ลัน เต๊อ เซียง เต๊า หนี่
ขั่น เตา เหล่า เมยย ลัน เต๊อ เซียง เต๊า หนี่
ขั่น เตา เหล่า เมยย ลัน เต๊อ เซียง....
เต๊า....หนี่.....

จี่ ตู้ ฮวา ลั่ว สือ

เพลงจีนไผ่ ฮวยคัว โชงหลี
ฉิงเยริน หนี่ปู้ ไหล
จือฉือ ไจเติ้ง ไตย
มอเฟ้ย หยาหนี่
ป่าหว่อ วั้งไคว่
นาเหนียน ไคว้ลั่ว ชือ
เซียงเย้าวว ไจจิ้ง ลือ
เคอชือ หยาปู
เจียนหนี่ เต้าไหล
เจิ่มเหวิน..หน่าไขว่
หว่อ..ฉิ่งชือ
เขอจื่อ หวอเซียง ชือตู้
สุ่ยหนา เหลียวสุ่ย
หยาจี เก๋ยยหนี่
ไจหวันจีตูฮวา ลั่วสือ

ไผ่ ฮวยคัว โชงหลี
ฉิงเยริน หนี่ปู้ ไหล
จือฉือ ไจเติ้ง ไตย
มอเฟ้ย หยาหนี่
ป่าหว่อ วั้งไคว่
นาเหนียน ไคว้ลั่ว ชือ
เซียงเย้าวว ไจจิ้ง ลือ
เคอซือ หยาปู
เจียนหนี่ เต้าไหล
เจิ่มเหวิน..หน่าไขว่
หว่อ..ฉิ่งชือ
เขอจื่อ หวอเซียง ชือตู้
สุ่ยหนา เหลียวสุ่ย
หยาจี เก๋ยยหนี่
ไจหวันจีตูฮวา ลั่วสือ

ไผ่ ฮวยคัว โชงหลี
ฉิงเยริน หนี่ปู้ ไหล
จือฉือ ไจเติ้ง ไตย
มอเฟัย หยาหนี่
ปาหว่อ วั้งไคว่
นาเหนียน ไคว้ลั่ว ชือ
เซียงเย้าวว ไจจิ้ง ลือ
เคอชือ หยาปู
เจียนหนี่ เต้าไหล
เจิ่มเหวิน..หน่าไขว่
หว่อ..ฉิ่งชือ
เขอจื่อ หวอเซียง ชือตู้
สุ่ยหนา เหลียวสุ่ย
หยาจี เก๋ยยหนี่
ไจหวันจีตูฮวา ลั่วสือ
.ไจหวันจีตูฮวา ลั่วสือ.
.ไจหวันจีตูฮวา ลั่วสือ.

ซิง ยวน ยัง หุย เตีย ม่ง

เพลงจีนจั่วยือเซี๊ยง หน้าตง หลิวสุ่ย
หลี่หว่อเยวียน ชวี่ปู้ เข่อหลิว
จือยื่อลวน หว่อซิน ตั่วฝันโหย่ว
โฉ่วโตวต้วน ซุ่ยซุย เกิ่งหลิว
ซี่เป่ยเซียว โฉ่วโฉ่ว เกิงโฉว
หมิงเจ้าชิงฟ่ง ซื่อเพียวเหลียว
โหย่วไหลจื้อ โหย่วซินเหยินเสี่ยว
โหย่วสุ่ยทิง เต้าจิวเหยินขู่
อ้ายฉิงเหลี่ยง เก้อจื่อ เห่าซิ้งขู่
จื่อเย้าเวิ้น อี๋เก้อ หมิงป่าย
ไห่ซื่อเย้า จ๊วงจัวหู้ถู
จือตั้วจือ เส่า หน่านจือจู๋
คั่นซือเก้อเยวียน ยังหู้เตีย
ปู้อิ๋งกาย เตอเหนี่ยนไต
เข่อซือสุ่ย โหย่วเหนิงป้าย
ทั้วเหยิน ซื่อเจียน ตีเป๋ยอ่าย
ฮวา ฮวา ซื่อเจี้ย
เยวียนยัง หู้เตี่ย
ไจ้เหยิน เจียนอี่ซือเจียน
เห่อขู่ เย้าสั่งซิงเทียน
ปู้หลู่ เหวิ่นโหยว โถ่งเหมียน


จั่วยือเซี๊ยง หน้าตงหลิวสุ่ย
หลี่หว่อเยวียน ชวี่ปู้เข่อหลิว
จือยื่อล่วน หว่อซิง ตั่วฝันโหย่ว
โฉ่วโตวต้วน ซุ่ยซุย เกิ่งหลิว
ซีเป่ยเซียว โฉ่วโฉ่ว เกิงโฉว
หมิงเจ้าชิงฟ่ง ซื่อเพียวเหลียว
โหย่วไหลจื้อ โหย่วซินเหยินเสี่ยว
โหย่วสุ่ยทิง เต้าจิวเหยินขู่
อ้ายฉิงเหลี่ยง เก้อจือเห่าซิงขู่
จื่อเย้าเหวิน อี๋เก้อหมิงป่าย
ไห่ซือเย้า จ๊วงจัวหู้ถู
จือเต้าจือ เส่า หน่านจือจู๋
คั่นซือเก่อเยวียน ยังหู้เตีย
ปู้อิ๋งกาย เตอเหนี่ยนไต
เข่อซือสุ่ย โหย่วเหนิงป่าย
ทั้วเหยิน ซือเจียน ตีเปิยอ้าย
ฮวา ฮวา ซื่อเจี้ย
เยวียนยัง หู้เตี่ย
ไจ้เหยิน เจียนอี่ ซือเจียน
เห่อขู่ เย้าสั่งซิงเทียน
ปู้หลู่ เหวินโหยว โถ่งเหมียน

คั่นซือ เก่อเยวียน ยังหู้เตีย
ปู้อิ๋งกาย เตอเหนี่ยนไต
เข่อซือสุ่ย โหย่วเหนิงป่าย
ทั้วเหยิน ซือเจียน ตีเป่ยอ้าย
ฮวา ฮวา ซื่อเจี้ย
เยวียนยัง หู้เตี่ย
ไจ้เหยิน เจียนอี่ ซือเจียน
เห่อขู่ เย้าสั่งซิงเทียน
ปู้หลู่ เหวินโหยว โถ่งเหมียน

เกา ซาน ชิง

เพลงจีนเกา..ซ้าน..ชิง
เจียน..สุย..หลาน
อาลีซัน ตีกู่ เหนี่ยง
เหม่ยย หยู ซุย หย่า
อาลีซัน ตีเส้า
เหนียนจ๊วง หยู ซ่าน
อา..อ่า..อา..อ่า..อ๊า
อา..อ่า..อา..อ๊า..อ๊า
อาลีซัน ตีกู่ เหนี่ยง
เหม่ยย หยู ซุย หย่า
อาลีซัน ตีเส้า
เหนียนจ๊วง หยู ซ่าน
เกาซัน ช่าง..ชิง
เจียน สุ่ยช่าง หลัน
กูเหนียงเหอหน่าเส่าเหนี่ยน
ซือโหย่ง ปู๊เฟินหย่า
ปี สุ่ยช่าง เวยยเจ๊อซิน
ซ้าน..จ้วง


เกา..ซ้าน..ชิง
เจียน..สุย..หลาน
อาลีซัน ตีกู่ เหนี่ยง
เหม่ยย หยู ซุย หย่า
อาลีซัน ตีเส้า
เหนียนจ๊วง หยู ซ่าน
อา..อ่า..อา..อ่า..อ๊า
อา..อ่า..อา..อ๊า..อ๊า
อาลีซัน ตีกู่ เหนี่ยง
เหม่ยย หยู ซุย หย่า
อาลีซัน ตีเส้า
เหนียนจ๊วง หยู ซ่าน
เกาซัน ช่าง..ชิง
เจียน สุยช่าง หลัน
กูเหนียงเหอหน่าเส่าเหนี่ยน
ซือโหยง ปู๊เฟินหย่า
ปี สุ่ยช่าง เวยยเจ๊อซิน
ส่าน..จ๊วง

ลู่ เปียน ตี เหย่ ฮัว ปู๊ เย่า ไฉ่

เพลงจีนโซ่ง หนี่โซง เต้า เซียวเฉิงหวาย
โย้ว จี้วฮัว เอ่อร์เหยา เจียวไต้
ซุย หลันอี๋ จิวซุยป่าย ฮั้วค่าย
หลู่เปียน ตีเย้ ฮัว
หนี่ปู้ เหย่า ฉ่าย
จี๋เจ้อ หว่อตี้ชิง
ชิงเจ้อหว่อ ตี้อ้าย
จี้เจ่อเหย่า หว่อเทียน
หนี่ไจ้ เตี่งไตย
หว่อ จ้ายเติ๋ง เซี่ยหนี่ ฮ้วยไหล
เจี้ยน หวั่นปู้ เหยาปา
หว่อไหล ฮว้างไฮว้

โซ่ง หนี่โซง เต้า เซียวเฉิงหวาย
โย้ว จวี้ฮัว เอ่อร์เหยา เจียวไต้
ซุย หลันอี๋ จิวซุยป่าย ฮั้วค่าย
หลู่เปียน ตีเย้ ฮัว
หนี่ปู้ เหย่า ฉ่าย
จี๋เจ้อ หว่อตี้ชิง
ชิงเจ้อหว่อ ตี้อ้าย
จี้เจ่อเหย่า หว่อเทียน
หนี่ไจ้ เติ่งไตย
หว่อ จ้ายเติ๋ง เซี่ยหนี่ ฮ้วยไหล
เจี้ยน หวั่นปู้ เหย่าปา
หว่อไหล ฮว้างไฮว้

โซ่ง หนี่โซง เต้า เซียวเฉิงหวาย
โย้ว จวี้ฮัว เอ่อร์เหยา เซียวไต้
ซุย หลันอี๋ จิวซุยป่าย ฮั้วค่าย
หลู่เปียน ตีเย้ ฮัว
หนี่ปู้ เหย่า ฉ่าย
จี๋เจ้อ หว่อตี้ชิง
ชิงเจ้อหว่อ ตี้อ้าย
จี้เจ่อเหย่า หว่อเทียน
หนี่ไจ้ เติ่งไตย
หว่อ ไจ้เติ่ง เซี่ยหนี่ ฮ้วยไหล
เจี้ยน หวั่นปู้ เหย่าปา
หว่อไหล ฮว้างไฮว้
เจี้ยน หวั่นปู้ เหย่าปา
หว่อไหล ฮว้างไฮว้
เจี้ยน หวั่นปู้ เหย่าปา
หว่อไหล ฮว้างไฮว้

อ้าย หนี่ อี ว่าน เป้ยย

เพลงจีนหนี่ อ้ายหว่อ ยีเชียน เป้ยย
หว่อ อ้ายหนี่อี ว่านเป้ยย
ฉื่อ ฉี่หนี่ ตี๊อ้าย ฉื่อ ฉี่หนี่ ตี๊อ้าย
ไฉ่จื่อ เต้าอ้าย ตี๊เจิง ก้วย
โหย่ว เซยยจื้อ หว่อ สิ่งโสย
โหย่วเซยย เก๋ยยหว่อ อานเหวยย
หว่อจื่อ โย้วอัน ยังเซิ่น
ส่างตู จือไจ เหลียวเล่ยย
ซาน สิ่ง ตีเหยิน
เหว่ย หนี่หลี เลียวเล่ยย
หว่ออ้าย หนี่อี ว่านเป้ยย


หนี่ อ้ายหว่อ ยีเชียน เป้ยย
หว่ออ้าย หนี่อี ว่านเป้ยย
ฉื่อ ฉี่หนี่ ตี๊อ้าย ฉื่อ ฉี่หนี่ ตี๊อ้าย
ไฉ่จื่อ เต้าอ้าย ตี๊เจิง ก้วย
โหย่ว เซยยจื้อ หว่อสิ่งโสย
โหย่วเซยย เก๋ยยหว่อ อานเหวยย
หว่อจื่อ โย้วอัน ยังเซิ่น
ส่างตู จือไจ เหลียวเล่ยย
ซาน สิ่ง ตีเหยิน
เหว่ย หนี่หลี เลียวเล่ยย
หว่ออ้าย หนี่อี ว่านเป้ยย

โหย่ว เซยยจื้อ หว่อสิ่งโสย
โหย่วเซยย เก๋ยยหว่อ อานเหวยย
หว่อจื่อ โย้วอัน ยัวเซิ่น
ส่างตู จือไจ เหลียวเล่ยย
ซานสิ่ง ตีเหยิน
เหว่ยย หนี่หลี เลียวเล่ยย
หว่ออ้าย หนี่อี ว่านเปยย
หว่ออ้าย หนี่อี ว่านเป้ยย
หว่ออ้าย หนี่อี ว่านเป้ยย

เย่ เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ ตี ซิน

เพลงจีนหนี่เหวิ่น หว่ออ้าย หนี่โหย่ว
ตัวเซิน หว่ออ้าย หนี่โหย่ว
จีเฟิน หว่อตีฉิ่ง เหย่อวเจิ่ง
หว่อตีอ่าย เหย่อวเจิ่ง
เยเลี่ยงไต เปี่ยวหว่อ ตีซิน
หนี่เหวิ่น หว่ออ้าย หนี่โหย่ว
ตัวเซิน หว่ออ้าย หนี่โหย่ว
จีเฟิน หว่อตีชิง ปู่ยิง
หว่อตีอ้าย ปู่เหมี่ยน
เยเลี่ยงไต เปี่ยวหว่อ ตีซิน
ฉิงซี ตีหยี่ เก้อเหวิ่น
ลีฉิงทา ต๋งโฮ ตีชิน
เซิ้นเซิง ตีหยี่ ต๊วนฉิ่ง
เจียวหว่อซือ เยียงทา ฮวูจี
หนี่เหวิ่น หว่ออ้าย หนี่โหย่ว
ตัวเซิน หว่ออ้าย หนี่โหย่ว
จีเฟิน หนีจุยเซียง หนี่เซียง
หนีจุยคาย หนี่คาย
เยเลี่ยงไต เปี่ยวหว่อ ตีซิน


ฉิงซี ตีหยี่ เก้อเหวิ่น
ลีฉิงทา ต๋งโฮ ตีชิน
เซิ้นเซิง ตีหยี่ ต๊วนฉิ่ง
เจียวหว่อซือ เยียงทา ฮวูจี
หนี่เหวิ่น หว่ออ้าย หนี่โหย่ว
ตัวเซิน หว่ออ้าย หนี่โหย่ว
จีเฟิน หนีจุยเซียง หนี่เซียง
หนีจุยคาย หนี่คาย
เยเลี่ยงไต เปี่ยวหว่อ ตีซิน
...หนีจุยเซียง หนี่เซียง
...หนีจุยคาย หนี่คาย
...เยเลี่ยงไต เปี่ยวหว่อ
...ตีซิน

ไจ้ เจี้ยน หว่อ ตา อ้าย เหยิน

เพลงจีนกู๊ดบายมายเลิฟ หว่อตีอ้ายเหยิน
จ้ายเจี้ยน
กู๊ดบายมายเลิฟ เซียงจิงปู่
จู่หน่ายี้เทียน
หว่อมายอี๊เฉีย เก๋ยยเหลี่ยวหนี
ซีวั่งหนี่ เหลี่ยวจุวน ฉี่
ปูเหยา กูฟูหว่อตี จุวนฉียี
กู๊ดบายมายเลิฟ หว่อตีอ้ายเหยิน
จ้ายเจี้ยน
กู๊ดบายมายเลิฟ ซำซือเห่อหนี่
เฝ่อเหินหลี่
หว่อฮวยหยงแยว้น หยงแยว้น
อ้ายหนี่จ้าย ซิงหลี่
ซีหวังหนี่ ปู๊เยาปา หว่อวั่งจี้
หว่อหยง หนี่ไคว้ เหนี่ยนหนี่
เหว่ยยเลียวตีฉี ไคว้เหนี่ยนหนี่
เลอห่งตีฉี่ ไคว้เหนี่ยนหนี่
เถียนมีตีเหวิ่น ไคว้เหนี่ยนหนี่
หน่าเจ่อยัง ตีเก้อเซียง
เจ่อหน่าวั่งจี้ จุยต้วนฉี
หว่อตีอ้าย จ้าย..เจี้ยน
ปู่จื๊อหน่าเหวี่ยน จ้ายเซียงเจี้ยน


กู๊ดบายมายเลิฟ หว่อตีอ้ายเหยิน
จ้ายเจี้ยน
กู๊ดบายมายเลิฟ ซำซือเห่อหนี่
เฝ่อเหินหลี่
หว่อฮวยหยงแยว้น หยงแยว้น
อ้ายหนี่จ้าย ซิงหลี่
ซีหวังหนี่ ปู๊เยาปา หว่อวั่งจี้
หว่อหยง หนี่ไคว้ เหนี่ยนหนี่
เหว่ยยเลียวตีฉี่ ไคว้เหนี่ยนหนี่
เลอห่งตีฉี่ ไคว้เหนี่ยนหนี่
เถียนมีตีเหิ่น ไคว้เหนี่ยนหนี่
หน่าเจ่อยัง ตีเก้อเซียง
เจ่อหน่าวั่งจี้ จุยต้วนฉี
หว่อตีอ้าย จ้าย..เจี้ยน
ปูจื๊อหน่าเหวี่ยน จ้ายเซียงเจี้ยน
หว่อตีอ้าย หว่อเซียง..ซือ
โจ่วเหยายี้เทียน หน่าน..จ้าย..เจี้ยน

หว่าง ซื่อ จือ เนิง หุ่ย เว่ยย

เพลงจีนซือก๊วางอี ซือยง ปูฮุย วางซือ
จือเนิง ฮุ๊ยเว่ยย อี๊ ถ่งเหนียน
ซื้อ..จู หมาชิงเม่ยย เลียงเซี้ยว
อูไชเหยี่ยย เยี้ยเซี้ยง..ซุ่ย
ชุยฟ้งโยว ฉุ่ยหงส์ เลี้ยวฮวาเลย
นี..อี่จิงเยียเทียน เหลี่ยวซี้นซ่วย
นี้..จิ่วเอียวเปี๊ยน ซี้นเซียงซือ
กว๋างน้าน เต๊าฮุ่ย อัวจื๊อโยวจาย
ม้งลี เซี๊ยงอี๊ เว่ยย

ซือกว๊างอี ซือยง ปูฮุย วางซือ
จือเนิง ฮุ๊ยเว่ยย อี๊ ถ่งเหยียน
ซื้อ..จู หมาชิงเม่ยย เลียงเซี้ยว
อูไชเหยี่ยย เยี้ยเซี้ยง..ซุ่ย
ชุยฟ้งโยว ฉุ่ยหงส์ เลี้ยวฮวาเลย
นี..อี่จิงเยียเทียน เหลี่ยวซี้นซ่วย
นี้..จิ่วเอียวเปี๊ยน ซี้นเซียงซือ
กว๋างน้าน เต๊าฮุ่ย อัวจื๊อโยวจาย
ม้งลี เซี๊ยงอี๊ เว่ยย

ชุยฟ้งโยว ฉุ่ยหงส์ เลี้ยวฮวาเลย
นี..อี่จิงเยียเทียน เหลี่ยวซี้นซ่วย
นี้..จิ่วเอียวเปี๊ยน ซี๊นเซียงซือ
กว๋างน้าน เต๊าฮุ่ย อัวจื๊อโยวจาย
ม้งลี เซี๊ยงอี๊ เว่ยย
อัวจื๊อโยวจาย ม้งลี
เซี๊ยงอี๊ เว่ยย....
อัวจื๊อโยวจาย ม้งลี
เซี๊ยงอี๊ เว่ยย....

หนี่ เข่อ จื่อ เต้า หว่อ อ้าย เสย

เพลงจีนหนี่ เข่อ จื๊อ เต้า หว่อ อ้าย เสย
ซิง ซางเหยิน เซินหน่า หนี่..เวยย
อี หนีเวิน โยวอี่ เชียนเปยย
ปี ท้าเคอ อ้ายอี่ ว่าน..เปยย
อี้เถี่ยน เหลี่ยวปูเชียนเวยย
เซ้าเต๊านาชุวน ซ่างปู เลียวเลยย
อายตี๊ลู ฉ่างปู ไพเควยย
เฉี่ยงฉี่ เลียวโจง น้าลี้เยวิน
หย่งหยว่านปู ฉีเปยย
เจิ๊น เจียวเหยิน ฉี่หนี่เพ่ย

หนี่ เข่อ จื๊อ เต้า หว่อ อ้าย เสย
ซิง ซางเหยิน เซินหน่า หนี่..เวยย
อี หนีเวิน โยวอี่ เชียนเปยย
ปี ท้าเคอ อ้ายอี่ ว่าน..เปยย
อี้เถี่ยน เหลี่ยวปูเชียนเวยย
เซ้าเต๊านาชุวน ซ่างปู เลียวเลยย
อายตี๊ลู ฉ่างปู ไพเควยย
เฉี่ยงฉี่ เลียวโจง น้าลี้เยวิน
หย่งหยว่านปู ฉีเปยย
เจิ๊น เจียวเหยิน ฉี่หนี่เพ่ย
เจิ๊น เจียวเหยิน ฉี่หนี่เพ่ย
เจิ๊น เจียวเหยิน ฉี่หนี่เพ่ย

เหมย จิ่ว เจีย คา เฟยย

เพลงจีนเหมย จิ่วเจีย คา เฟยย
หว่อ จื่อเย้าเฮอ อี่..เป้ยย
เสี่ยง..ฉี เหลี่ยวกั่ว ชวี่
โย้ว เหลี่ยว ตี้ เอ้อร์ เปยย
หมิง จื่อเต้าอ้าย ฉิง
เซี้ยง หลิวสุ่ยก่วน
ทา..ชี่ อ้าย สุย
หว่อ เย้าเหมย จิ้วเจีย คาเฟยย
อี่ เป้ยย ไจ้ อี้ เป้ยย
.หนุ่มน้อย คาราโอเกะ..
หว่อ เป๋งเหม่ย โหย่ว จุ้ย
หว่อ จื่อซื่อซิน เอ่อร์..ชุ่ย
ไค ฟ้างเตอ ฮัว ฮา..ลวย
หนี่ เจิ่มเมอเหย่ เหลียว เล่ยย
หยู กั่ว หนี่ เห่ย ซิง ซื่อ เอ๋อร์
ชุ่ย..เผ่ยยหนี่เฮอ อี่ เปยย
หว่อ เย้าเหมย จิ้วเจีย คาเฟยย
อี่ เป้ยย ไจ้ อี้ เป้ยย

เหมย จิ่วเจีย คา เฟยย
หว่อ จื่อเย้าเฮอ อี่..เป้ยย
เสี่ยง ฉีเหลี่ยว กั่ว..ชวี่
โย้ว เหลี่ยวตี้ เอ้อร์เปยย
หมิง จื่อเต้าอ้าย ฉิง
เซี้ยง หลิวสุ่ยก่วน
ทา..ชี่ อ้าย สุย
หว่อ เย้าเหมย จิ้วเจีย คาเฟยย
อี่ เป้ยย ไจ้ อี้ เป้ยย
อี่ เป้ยย ไจ้ อี้ เป้ยย
อี่ เป้ยย ไจ้ อี้ เป้ยย

จิน เทียน ปู้ หุย เจี่ย

เพลงจีนผายหุยตีเหยิน..ผานหวางตีซีน
หมี่ซือจ๊าย..ซือจื่อ..เจี่ย
โถ่วตีหนี..จินเทียนปู่หุ่ยเจีย
เหว่ยยซามมอ..หนี่ปูหุยเจีย
หวางซื่อหยูเยี่ยน
อ้ายฉิงหยูหมี
หมี่ซือจาย..จิ้วหยื่อ..ฉิ่ง
อ้ายตีหนี..จินเทียนปู่หุยเจีย
เหว่ยยซามมอ..หนี่ปูหุยเจีย
หมงล่งตีเยีย อ่านทานตีซิง
หมีซือ..จายเอียน..มู่..ม่ง
จิงตีหนี..จินเทียนหนี่ปู๊หุยเจีย
เหว่ยยซามหม่อ
เหว่ยยซามหม่อ..ปูหุยเจีย
ซินจายนาหลี่..ม้งจายนาหลี่
ปู่อู.เยาว.หวางเหลี่ยว.เจีย
ตี่เถียนหมี..หมีซือตี..เหยิน
ปู่เยาววหวางเหลียว
เจี่ยตีเถี่ยนมี


หมงล่งตีเยีย อ่านทานตีซิง
หมีซือ.จายเอียน.มู่.ม่ง
จิงตีหนี่..จินเทียนหนี่ปู๊หุยเจีย
เหว่ยยซามหม่อ
เหว่ยยซามหม่อ..ปูหุยเจีย
ซินจายนาหลี่..ม้งจายนาหลี่
ปู่อู.เยาว.หวางเหลี่ยว.เจีย
ตี่เถียนหมี.หมีซือตี.เหยิน
ปู่เยาววหวางเหลียว
เจี่ยตีเถี่ยนหมี
..เจี่ยตีเถี่ยนมี..
..เจี่ยตีเถี่ยนมี..
..จินเทียน..ปู่หุย..เจี่ย

เหอ ยื่อ จวิน ไจ้ ไหล

เพลงจีนเห่า ฮว่าปู๋ ฉ่าง ค้าย
เห่า จิ้งปู้ ฉาง ไจ้
โฉว ตุ้ยเจี่ย เซี้ยว เหมย
เล้ย ซ่าเซียง ซือ ไต้
จิน เซี๊ยวหลี่ เปี๋ย โฮ้ว
เหอ ยื่อจวิน ไจ้ ไหล่
เฮอหวัน เหลี่ยวเจ้อเปย
ฉิ่งจิ้น เตี่ยนเสี่ยว ไช่
เหยิน เซิงหนัน เตอจี่
หุย จุ้ย ฮ้าย
ปู้ ฮว้านเกิ้ง เหอ ไต้
..ไหล ไหล ไหล
เฮอหวันเล่อ เจ้อเปย
ไจ้ซัว ปาเว่ยย ไจ้เฮออี้เปย
กาน เลอ ปา
จินเซี้ยวหลี่ เปียโฮ้ว
เหอยื่อ จวิน ไจ้ ไหล


ถิง ช่างหยาง กวางเตี๋ย
โฉง ฉิงไป๋ อี๋ เป้ย
อิง ฉวินผิง จื้อ อวี่
เหลา เหลาฝู จวิน ฮวาย
จิน เซี๊ยวหลี่ เปี๋ยโฮ้ว
เหอ ยื่อจวิน ไจ้ไหล
เฮอหวัน เหลี่ยวเจ้อเปย
ฉิ่งจิ้น เตี่ยนเสี่ยว ไช่
เหยิน เซิงหนัน เตอจี่
หุย จุย ฮ้าย
ปู้ ฮว้านเกิ้ง เหอ ไต้
..ไหล ไหล ไหล
เฮอหวันเล่อ เจ้อเปย
ไจ้ซัว ปาเว่ยย ไจ้เฮออี้เปย
กาน เลอ ปา
จิน เซี๊ยวหลี่ เปี๋ยโฮ้ว
เห้อ ยื๋อจวิน ไจ้ ไหล

ฉิง เหยิน ตา เหยิน เล่ยย

เพลงจีนเหว่ยเซิม หมั่วเยาวตุ้ยหนี่
เตียวเยี่ยนเล่ยย
หนี่หน่าน เตาปูหมิงปาย
ซือเวยยเหลี่ยวอาย
จื่อโหย่ว หน่าโหย่วฉิงเหริน
เยี่ยนเล่ยยจุย ชวนก่วย
หนี่เข่อ เข่อเหยียนเหลยโตวชืออ้าย
โต๊วชือ..อ้าย
เหว่ยเซิม หมั่วเยาวตุ้ยหนี่
เตียวเยี่ยนเล่ยย
หนี่หนาน เตาปู่หมิงปาย
ซือเวยยเหลี่ยวอาย
เหย่าปู ซือเหย่าฉิงเหริน
เกิ้งหว่อเหยา เฟินคาย
หว่อเหยียนเล่ยยปู่ฮุ่ยเตียวเซียหลาย
เตี่ยวเสี่ย..หลาย
เห่าช้วน จ๊ายหล่าย
ชุวนกัว เจิ้งคาย
หนี่เซิน เสิ่นตัวซัว จ๊ายห่วย
หว่อจ๊าย ช๊วนก่วย
วั้งชุวน เจียวสุ่ย
หนี่ปู่เยาวังเหยาหว่อซิงเซิน
เซิ้นหลู..ฮาย
เหว่ยเซิม หมั่วเยาวตุ้ยหนี่
เตียวเยี่ยนเล่ยย
หนี่หน่าน เตาปู่หมิงปาย
ซือเวยยเหลี่ยวอาย
เหย่าปู ซือเหย่าฉิงเหริน
เกิ้งหว่อเหยา เฟินคาย
หว่อเหยียนเล่ยยปู่ฮุ่ยเตียวเซี้ยหลาย
เตี่ยวเสี่ย..หลาย


เห่าช้วน จ๊ายหล่าย
ชุวนกัว เจิ้งคาย
หนี่เซิน เสิ่นตัวซัว จ๊ายห่วย
หว่อจ๊าย ช๊วนก่วย
วั้งชุวน เจียวสุ่ย
หนี่ปู่เยาวังเหยาหว่อซิงเซิน
เซิ้นหลู..ฮาย
เหว่ยเซิม หมั่วเยาวตุ้ยหนี่
เตียวเยี่ยนเล่ยย
หนี่หน่าน เตาปู่หมิงปาย
ซือเวยยเหลี่ยวอาย
เหย่าปู ซือเหย่าฉิงเหริน
เกิ้งหว่อเหยา เฟินคาย
หว่อเหยียนเล่ยยปู่ฮุ่ยเตียวเซี้ยหลาย
เตี่ยวเสี่ย..หลาย

ลวี่ เต่า เสี่ยว เยี่ย ฉี

เพลงจีนเจ่อลี เตา เซียวอี่จือชอวง
ไจเย เย่เยา ย้าเยา
กู..เหนี่ยง ยานี เหย่ไจว้อ
ตี๊ซิง ไฮลีเพียว ย้าเพียว
ลั้ง ว้อตีเก่อเสิ่ง ฉุ่ยนาเหวยฟง
ชุยไค เลียวหนี่ ตี่โฉงเลียง
ลั้ง วอตีจ๊งชิง ซุยน้าลิวสุ่ย
ปู่..ตวนตี่เชียง นี้ชิงสู่
เย้ตี๊ชูตีชางอิง เอียนปูจือหว่อ
ตี่ฉิ่งอี มิง..เมยตีเยกวง
เติ้นเจาเลียง เลียวหว่อ
ตี่ซิง แจลี้เต่าตีเย้ อีจิ๊งเจอ
ยั้งเชิงฃิง กู๊เนียงเหย่อว หนี่เวย
เสิ่นมอไฮ ซือม๊อ..ม้ออวู..อู๊อวี่


เจ่อลี เตา เซียวอี่จือชอวง
ไจเย เย่เยา ย้าเยา
กู..เหนี่ยงยานี เหย่ไจว้อ
ตี๊ซิง ไฮลีเพียว ย้าเพียว
ลั้ง ว๊อตีเก่อเสิ่ง ฉุ่ยนาเหวยฟง
ชุยไค เลียวหนี่ ตี่ฉ่งเลียง
ลั้ง วอตีจ๊งชิง ซุยน้าลิวสุ่ย
ปู่..ตวนตี่เชียง นี้ชิงสู่
เย้ตี๊ชูตีชางอิง เอียนปูจือหว่อ
ตี่ฉิ่งอี มิง..เมยตีเยกวง
เติ้นเจาเลียง เลียวหว่อ
ตี่ชิง แจลี้เต่าตีเย้ อีจิ๊งเจอ
ยั้งเชิงชิง กู๊เนียงเหย่อว หนี่เวย
เสิ่นมอไฮ ซือม๊อ..ม้ออวู..อู๊อวี่

จิ่ว จุ้ย เตอ แทง โก้

เพลงจีนหว่อจุ๊ยย..เลียว
อิงเวยยหว่อ จี๊หมั่ว
หว่อจี๊..มัว
โย้วสุยหลาย
อ๊าเวยยหว่อ
จื๊อโชง..หนี่
หลี่คาย..หว่อ
หน่าจี..มัว
จิ่วปาน เจ๊อหว่อ
หลูกั๋วเหมย โหยวหนี่
ลือจือเจิน หมองกัว
วังเหย่อ จิ่วหมอง
เห่าเซียงหนี หนี่จิ่วหมอง
จิวหว่อหลี่ เหย่าหนี่เย้
โย้วหว่อ
จิ๊วจุ๊ย ตีแทงโก
จิ่วจุยตี แท้งโก
เกาสุทา ปู๊เยาวัง จีหว่อ
อ่า.อ๊า.จิ่วจุยตี แท้งโก


หว่อคู้..เลียว
อิงเวยยหว่อ จี๊หมั่ว
จื่อเหยา..หนี่
ช้ายเนิงโก
อ๊าเวยยหว่อ
จื๊อโชง..หนี่
พ่าวจี..หว่อ
หน่าเล้ยย..ซุย
จิ่วปาน เจ๊อหว่อ
หลูกั๋วเมยยโย้วหนี่
ลือจื่อเจิน หมองกั่ว
วังเหย่อลี จิวหมอง
เห่าเซียงหนีหนี่จิ่วหมอง
จิ๊วหว่อลี เหย่าหนี่เย
เหยา..หว่อ
จิ๊วจุ๊ย ตีแทงโก
จิ่วจุยตี แท้งโก
เกาสุทา ปู๊เยาวัง จีหว่อ
อ่า...อ๊า........
จิ่วจุยตี แท้ง..โก่

จง หวา หมิง กั๋ว ซ่ง

เพลงจีนฉิ่ง ห่าย ตี เฉา เยี่ยน
อี่ เอี้ยน คัน ปู๋ วาน
สี่ ม้า ลา หย่า ซัน
ฟงฟงเซี้ยงเลียนเตา เทียน เปียน
กู่ เสิง เฮอ เซียน เสี่ยน
ไจ้ เจอหลี่เจียน เจี๋ย เหยียน
ฟง..ซุย..อยี่ ต้า จง
ซง หลี อู เชียน เหนียน
จงฮวา หมินกัว
จงฮวา หมินกัว
จิง เต๋อ ฉี่ ข่าว เยี่ยน
จื้อเย้าฮว๋าง เหอ ฉ่าง
เจี่ยงตีซุย ปู๊ ตวน
จงฮวา หมินกัว
จงฮวา หมินกัว
เฉี่ยนชิ้ว วานซือ
จื่อ เต้า หย่ง เหยียน


ฉิ่ง ห่าย ตี เฉา เยี่ยน
อี่ เอี้ยน คัน ปู๋ วาน
สี่ ม้า ลา หย่า ซัน
ฟงฟงเซี้ยงเลียนเตา เทียน เปียน
กู่ เสิง เฮอ เซียน เสี่ยน
ไจ้ เจอหลี่เจียน เจี๋ย เหยียน
ฟง..ซุย..อยี่ ต้า จง
ซง หลี อู เชียน เหยียน
จงฮวา หมินกัว
จงฮวา หมินกัว
จิง เต๋อ ฉี่ ข่าว เยี่ยน
จื้อเย้าฮว๋าง เหอ ฉ่าง
เจียงตีซุย ปู๊ ตวน
จงฮวา หมินกัว
จงฮวา หมินกัว
เฉี่ยนชิ้ว วานซือ...
จื่อ..เต้า..หย่ง..เหยียน..

สือ ไหล ตี อ้าย

เพลงจีนอีตวนฉิน เหย่าหมาย
ซังตัว เส่าเหนียน
อีฟ้งฉิน เหยาจือ
หลายตั๊ว เซาเทียน
เหลี่ยงเข่อฉินเหยา
เฉิ่นเฉ่าตัวเซา
โถ่งคูตี๊ เจียนเอ่า
ชายเหนิงโก ปี่จื๊อ
หวั่นฉวนหมิงเลียว
นีอิงกาย ฮวยหมิง
ปายหว่อ ตี่อ๊าย
ซุยหลันหว่อ โฉงเหว่ย
เซียงหนี คังไป
ตั่วเหนี่ยนหยีหลาย
หมั่วหมั่วตุยหนี
เฉิ่นเฉี่ยตี๊ กวานขว่าย
เวยเสิมมอ หนี่ไห
ปูเหนิง หมิงไป่
ปู่หย่วนฟางฉี หนีตีอ่าย
เจ๊อซือวอ ชังจิ่ว เต่อชีไต
ปู่เหนิ่งเปาเลียว หนีตีอาย
หน่าสื่อตุยทาวู
เหยี่ยนตี๊ ซางไฮ
ซังโถ่งตีชี้ อี๊เพียนคุงไป่
ยูเหอเมียนตุย
หนาซือหลายตี..อ่าย

หลี ฮวา เล่ย

เพลงจีนอ่ายซัง หนี่โหยง
หยันปู โฮงฮ่วย
จู่เหลี่ยว หนี่จือ
ซิ้งโย้ว โยวสุย
ซียวี เจี๊ยวเซี้ยง
หลี่ฮวา..เล่ย
ตี๊อี เตียนตี
ตี๊โตว เคอกวย
เซียงจี่ ซือหมอง
ฮวยเทียน จือเว่ยย
เฟินโส่ว ซือเหมยย
ม้งหนัน จุยหุย
ซียวี เจี๊ยวเซียง
หลีฮวา..เล่ย
พ้าวัง หนาหลี่
ฮวาตู ฉี่รวย

อ่ายซัง หนี่โหยง
หยันปู โฮงฮ่วย
จู่เหลี่ยว หนี่จือ
ซิ้งโย้ว โยวสุย
ซียวี เจี๊ยวเซี้ยง
หลีฮวา..เล่ย
ตี๊อี เตียนตี
ตี๊โตว เคอกวย
เซียงจี่ ซือหมอง
ฮวยเทียน จือเว่ยย
เฟินโส่ว ซือเหมยย
ม้งหนัน จุยหุย
ซียวี เจี๊ยวเซี้ยง
หลีฮวา..เล่ย
พ้าวัง หนาหลี่
ฮวาตู ฉี่รวย

เซียงจี่ ซือหมอง
ฮวยเทียน จือเว่ยย
เฟินโส่ว ซือเหมยย
ม้งหนัน จุยหุย
ซียวี เจี๊ยวเซียง
หลีฮวา..เล่ย
พ้าวัง หนาหลี่
ฮวาตู ฉี่รวย

เสี่ยว เฉิน กู้ ซื่อ

เพลงจีนเสี่ยว เชิงกู้ ฉือตัว
โฉง หมังชวี เหอเลอ
หลัว เฉี่ยหนี
เต๊าเซียว เฉิงไหล
โสว ฮั้วทา เปียตั้ว
ข่า ซืออี้ ฝูคัว
ทิง เซี้ยงอี เซี้ยวเกอ
เหยิน เซียนจิง
เฉี่ยเจิน ซิ้งเหมยย
โสง ฮั้วทา เปียตั้ว
ค่าน ดี ท้าน ซัว ดี๋ ฉ้วง
เสี่ยวเชิงกูซือเจิน ปู๊ จ้วง
ฉิง หนีตีพ่าน เหยาหยี ฉีไหล
เสี่ยว เฉิงไหล จัวเค่อ

ค่าน ดี ท้าน ซัว ดี๋ ฉ้วง
เสี่ยวเชิงกูซือเจิน ปู๊ จ้วง
ฉิง หนีตีพ่าน เหยาหยี ฉีไหล
..เสี่ยว เฉิงไหล จัวเค่อ..
..เสี่ยว เฉิงไหล จัวเค่อ..
..เสี่ยว เฉิงไหล จัวเค่อ..

โม่ โม่ จู้ ฟู่ หนี่ เพลงจีน

จิ้วเจ้อย่างเฉี่ยว เฉี่ยวเปี๋ย..หลี่
จิ้วเจ้อย่างหลี่ หว่อ เยี่ยน..ชวี้
ซัวอี๋เซิงเจิ้น โจงไจ้..เจี้ยน
หว่อไจ้ม้อม้อ ตีจู่ ฟูหนี่
ป่าเยี่ยนเล้ยโทว โทวซา..ชวี้
ป่าเซิ้นฉิงไหม ไจ้ซิน..หลี่
ซัวอี๋เซิงเจิ้น โจงไจ้..เจี้ยน
หว่อไจ้ม้อม้อ ตีจู่ ฟูหนี่
หว่อเย้วจี้ อวี่ป๋าย..หยิน
หว่อเย้าทัว ฟู่เหลียว..ซุย
ไต่เก่ยหนี่ อี๋เตี่ยน เอ๋อร์ เซี้ยวซี
ซูอี ซูหลี่ เปี๋ยตี ฉิง อี
หว่อย้งเยี่ยนว่าว ปู้เหลี่ยว..หนี่
หว่อย้งเยี่ยนหว่าย เหนี่ยนเจ้อ..หนี่
ซัวอี๋เซิงเจิ้น โจงไจ้..เจี้ยน
หว่อไจ้ม้อม้อ ตี้จู่ ฟูหนี่

จือ เต้า ปู จือ เต้า เพลงจีน

ซานชิงสุ่ย ซิ่วไท้ หยางเกา
เห่ายามาเห่า ฟ้งเพียว
เสียวเสี่ยวฉ่วน เอ๋อร์เชิงกั้วไหล
ทาอี หลู่เหยา ยาเหยา
เหวยเหลียว หน้าซินซ่างเหยิน
ฉี่ยาฉี่ ต้าเจ่า
เย่ปู๊กว่าน ยาหลู่เทียวเทียว
หว่อฉิง เยี่ยนตั่ว ซินเหล่า

ซานชิงสุ่ย ซิ่วไท้ หยางเกา
เห่ายามาเห่า ฟ้งเพียว
อี๋ซินเสี่ยง เจ๋อทา หย่าทา
หว่อเสี่ยง เต๋อเจิน ซินเจียว
เหวยเหลียว หน้าซินซ่างเหยิน
ซุ้ยยาซุ่ย ปู๊เจ่า
หว่อจือผ้า ยาเจ่า ปู๊เต้า
หน้าเจียว หว่อเจิน มอเห่า

ซานชิงสุ่ย ซิ่วไท้ หยางเกา
เห่ายามาเห่า ฟ้งเพียว
ซ้านปู้เหลี่ยง ปู้เพ่าหย่าเพ่า
คว่ายกาน เต้าทู่ ตี้เมียว
หว่อฉิง เยี่ยนเพ่ย เจ๋อทา
เพ่ยย่าเพ่ย เต้าเหล่า
ฉูเหลี่ยวทา หย่าโตว ปู๊เย่า
ทาจือ เต้าปู จือเต้า
ทาจือ เต้าปู จือเต้า
ทาจือ เต้า..ปู..จือ..เต้า

โย่ว ซื่อ ชวี่ เพลงจีน

โยว ซือเซีย เจอซี..ยวี่
ซือกัว โยวเซียง ซี..หนี่
อีซือ หลั่วเย้ ตีเซียว..ซิง
หว่อเจี่ย ปู่เจียน เหออ้ายหนี่
จิ๊งจิง ตีเติ่น เซีย..ชวี่
หว่อ จือเต้า
หนี่ ปู่ซือหวู ชิงหยี่
จือซือ เป๊ยยฮวน
จิงโสว ปี
ปูเตอ อีปู เตออี
หว่อเหลียงจ้าย ฟ่งหลี่
ชวี่หนี่ชิง หนี่ปู๊
เหย่าจื๊อ เปาจือชิง
ไขว่ เคฮ้ว เต้าหว่อ
หนี่ไคว้ เปาหลี่

โยว ซือเซีย เจอซี..ยวี่
ซือกัว โยวเซียง ซี..หนี่
อีซือ หลั่วเย้ ตีเซียว..ซิง
หว่อเจี่ย ปู่เจียน เหออ้ายหนี่
จิ๊งจิง ตีเติ่น เซีย..ชวี่
หว่อ จือเต้า
หนี่ ปู่ซือหวู ซิงหยี่
จือซือ เป๊ยยฮวน
จิงโสว ปี
ปูเตอ อีปู เตออี
หว่อเหลียงอ้าย ฟ่งหลี่
ชวี่หนี่ชิง หนี่ปู๊
เหย่าจื๊อ เปาจือชิง
ไขว่ เคฮ้ว เต้าหว่อ
หนี่ไคว้ เปาหลี่

หนี่ เจิ่น มอ ซัว เพลงจีน

วอ เหมยวัง จี้ หนี่ วัง จี๊วอ
เหลี่ยนหมิ่งจื่อนี เต๊าสั่ว ซัว
เชิ้นมิ๊งนีอี๊ ซื่อจู่ชือจ่าย เพี่ยนวอ
ขั่นจิ๊งเทียนนี เจิ่นม๊อ ซัว
หนี่ ซัวกั๊ว เลียงเที๊ยนล๊าย คั่น หว่อ
อี่เติ่นจิวซื้ออี เหนี่ยนตัว
ซำปายหลิว สื่ออู่
เกอ..นี ซื้อปู๊เฮากว้อ
นีสิ่ง..ลีเกิ๊นปันเหม่ยเยาว๊อ
ป่าว๊อตีอาย ฉิ่งควั๊งเก๋ยย..ว่อ


วอ เหมยวัง จี้ หนี่ วัง จี๊วอ
เหลี่ยนหมิ่งจื่อนี เต๊าสั่ว ซัว
เชิ้นมิ๊งนีอี๊ ซื่อจู่ชือจ่าย เพี่ยนวอ
ขั่นจิ๊งเทียนนี เจิ่นมอ ซัว
หนี่ ซัวกั๊ว เลียงเที๊ยนล๊าย คั่น หว่อ
อี่เติ่นจิวซื้ออี่ เหนี่ยนตัว
ซำปายหลิว สื่ออู่
เกอ..นี ซื้อปู๊เฮากว้อ
นีสิ่ง..ลีเกิ๊นปันเหม่ยเยาว๊อ
ป่าว๊อตีอาย ฉิ่งควั๊งเก๋ยย..ว่อ

หนี่ ซัวกั๊ว เลียงเที๊ยนล๊าย คั่น หว่อ
อี่เติ่นจิวซื้ออี่ เหนี่ยนตัว
ซำปายหลิว สื่ออู่
เกอ..นี ซื้อปู๊เฮากว้อ
นีสิ่ง..ลีเกิ๊นปันเหม่ยเยาว๊อ
ป่าว๊อตีอาย ฉิ่งควั๊งเก๋ยย..ว่อ

เชียน เหยียน ว่าน อวี่ เพลงจีน

ปู้จือเต้าเวยยเหลี่ยวเสอมอ
เย่าโฉวทาเวยย เย้าเจ่อหว่อ
หว่อเหม่ยเทียนโตวไจ้ฉีเตา
ไขว่กานโจ้วอายตีจี๋หม้อ
น้าเทียนฉี หนี่ตุ้ยหว่อซัว
หย่งเยี่ยน ตีอ้าย เจ๋อหว่อ
เชียนเหยียน เหอว่านอวี่
โซ่ย.ฟู.หยีน แล.กั้ว
ปู้จือเต้าเวยยเหลี่ยวเสอมอ
เย่าโฉวทาเวยย เย้าเจ่อหว่อ
หว่อเหมยเทียนโตวไจ้ฉีเตา
ไขว่กานโจ้วอายตีจี๋หม้อ


ปู้จือเต้าเวยยเหลี่ยวเสอมอ
เย่าโฉวทาเวยย เย้าเจ่อหว่อ
หว่อเหม่ยเทียนโตวไจ้ฉีเตา
ไขว่กานโจ้วอายตีจี๋หม้อ
น้าเทียนฉี หนี่ตุ้ยหว่อซัว
หย่งเยี่ยน ตีอ้าย เจ๋อหว่อ
เชียนเอี๋ยน เหอว่านอวี่
โซ่ย..ฟู..หยีน แล.กั้ว
ปู้จือเต้าเวยยเหลี่ยวเสอมอ
เย่าโฉวทาเวยย เย้าเจ่อหว่อ
หว่อเหมยเทียนโตวไจ้ฉีเตา
ไขว่กานโจ้วอายตีจี๋หม้อ

หยง ซู่ เซี่ย เพลงจีน

ลู้เปียนอี๊เค้อ หยงซู่เซื่ย
ซือหว่อขว่าย เหนี่ยน ตี๊ตี๊ฟาง
ฉิ่งลังตี๊เทียน โค้งเหลี่ยง
ซวงตี๊ฟง ไห่ลูโชย
อีเหยินตี๊ยวี เช้าเฉี่ยง
เฮอหนีเย้า กัวเฉ่า หวู่..ฮูวางวัง
ฉิ่งเกินซำปัวคาน เฉียเยาว
หว่ายเซียเจ๊า ซวงหนี่
ฮี้ตีเทียน ฉิ่งควาเหมี่ยน
เมียนซั้ว ปู้หวา
อา..ฮานี เค้อเซียงชิง
หย่งสู่เซี้ย
เคอ เฉินเซียงซีลี เฉ้าเชียง

ลู้เปียนอี๊เค้อ หยงซู่เซี่ย
ซือหว่าเจ่ย์ เหนี่ยน ตี๊ตี๊ฟาง
เถี่ยนเมย์ตี๊เซียว ย้งฉิ่ง
เซียตี๊ฮัว ไห่หยงหว่อ
หว่อตี๊ชิง ลี้ฉ่าง
ลีเฉิ่มเพ้ย กัวเฉ่า หวู่..ฮูวางวัง
ฉิ่งเกินซำปัวคาน เฉียเยาว
จิ่งเกอซุ้วน เทียนหนี่
อี๊กั้วซือ โจ่วสื่อโจ่ว
ซือปู๊ เหนิงฮวา
อ่า..ฮานี เค้อเซียงชิง
หย่งสู่เซี้ย
เขอ เฉินเซียงซีลี เฉ้าเชียง


ลู้เปียนอี๊เค้อ หยงซู่เซี่ย
ซือหว่อขว่าย เหนี่ยน ตี๊ตี๊ฟาง
ฉิ่งลังตี๊เทียน โค้งเหลี่ยง
ซวงตี๊ฟง ไห่ลูโชย
อีเหยินตี๊ยวี เฉ่าเซียง
เฮอหนีเย้า กัวเฉ่า หวู่..ฮูวางวัง
ฉิ่งเกินซำปัวคาน เฉียเยาว
หว่ายเซียเจ๊า ซวงหนี่
ฮี้ตีเทียน ฉิ่งควาเหมี่ยน
เมียนซั้ว ปู้ฮวา
อ่า..ฮานี เขอเซียงซิง
หย่งสู่เซี้ย
เคอเฉินเซียงซีลี เฉ้าเซียง

เย่ ไหล เซียง เพลงจีน

หน่าหนัน ฟ้งชุย ไหลฉิ่งเหลียว
หน่าเยว ยี่เทียน เซินฉี่ฉาง
เหย่เซี้ย ตีฮวาอีโตวลูโหม่ว
จื่อโย้ว หน่าเย้ ไหลเซียง
ตู่ลู้ จั๊วเฟิน ฟาง
หว่ออ้าย เจ้อเยีย เซอหม่าง หมาง
เยว่อ้าย เจ้อเยว่ ยิงเก่อ ฉาง
เกิ่งหง่า หน่าฮวาอีปานตีหม่ง
หย่งเป๋า เจ่อเย้ ไหลเซียง
เหวิน เจ้อเยีย ไหลเซียง
เหย่ ไหลเซียง
หว่อ เหว่ยหนี่ เก่อฉาง
เหย่ ไหลเซียง
หว่อ เหว่ยหนี่ สื่อเหลียง
อ่า อา อ้า หว่อ
เหว่ยหนี่ เก้อฉ่าง
หว่อ เหว่ยหนี่ สื่อเหลียง


หน่าหนัน ฟ้งชุย ไหลฉิ่งเหลียว
หน่าเยว ยี้เทียน เซินฉี่ฉาง
เหย่เซีย ตีฮวาอีปานตีหม่ง
จื่อโย้ว หน่าเย้ ไหลเซียง
ตู่ลู้ จั๊วเฟิน ฟาง
หว่ออ้าย เจ้อเยีย เซอหม่างหมาง
เยว่อ้าย เจ้อเยว่ ยิงเก่อฉาง
เหย่เซี้ย ตีฮวาอีปานตีหม่ง
หย่งเป๋า เจ้อเย้ ไหลเซียง
เหวิน เจ้อเยีย ไหลเซียง
เหย่ ไหลเซียง
หว่อเว่ยหนี่เก่อชาง
เหย่ไหลเซียง
หว่อเว่ยหนี่สื่อเหลียง
อ่า..อา..อ๊า..หว่อ
เวยหนี่เก่อชาง
หว่อเว่ยหนี่สื่อเหลียง
เย ไหล่ เซียง
เย ไหล่ เซียง
เย้ ไหล่ เซี้ยง...

เถียน มี่ มี่ เพลงจีน

เถี่ยน หมี หมี่
หนี่เซียว เต่อ เทียนมี้มี
เฮาเซียงฮวง เอ๊อไค
ไจชุวน ฝ่งหลี
ไคจาย ชุวนฝงลี
ไจ่ หนา หลี่
ไจ่นา หลี่เจียน กั๋วนี
นีตีเซียวหลงเจอ ยังโซวชี
ว๊ออี ซือเซียง ปู่ชี
อ๊า..จ่าย..มง..หลี
หม่งหลี หม่งหลี เจียนกั่วหนี
เทียนหมี เซียว
เต๋อตัว เถี่ยนมี้
ฉือนี..ฉือนี..ม้งเจียน
หนีเจียว ฉือนี
ไจ่ หนา หลี่
ไจ่นา หลี่เจียน กั๋วนี
นีตีเซียวหลงเจอ ยังโซวชี
ว๊ออี ซือเซียง ปู่ชี
อ๊า..จ่าย..มง..หลี
. อาจารย์ หนุ่ม .
หนุ่มน้อย คาราโอเกะ.
ไจ่ หนา หลี่
ไจ่นา หลี่เจียน กั๋วนี
นีตีเซียวหลงเจอ ยังโซวชี
ว๊ออี ซือเซียง ปู่ชี
อ๊า..จ่าย..มง..หลี
หม่งหลี หม่งหลี เจียนกั่วหนี
เทียนหมี เซียว
เต๋อตัว เถี่ยนมี้
ฉือนี..ฉือนี..ม้งเจียน
หนีเจียว ฉือนี
ไจ่ หนา หลี่
ไจ่นา หลี่เจียน กั๋วนี
นีตีเซียวหลงเจอ ยังโซวชี
ว๊ออี ซือเซียง ปู่ชี
อ๊า..จ่าย..มง..หลี

ปู๊ เหลี่ยว ฉิง เพลงจีน

หว่างปู เหลี่ยวว้าง ปูเเลี่ยว
หว่างปู เหลี่ยวนี้ ตีฉั่ว
หว่างปูเหลี่ยวหนี่ ตีเห่า
หว่างปู่เหลี่ยวอวี้ จ๊งตีซาน ปู๊
เหย่วังปู๊เหลียว นาฟงหลี่
ตีหยงเปา
หว่างปู เหลี่ยวว้าง ปูเหลี่ยว
หว่างปู เหลี่ยวนี้ ตีเล่ยย
หวังปูเหลียวนี ตี๊เซียว
หว่างปู่เหลียวเยีย หลัวตีโฉว ฉั่ง
เหย่วังปู๊เหลียว นาฮัวไคตี ฟันเหนา
จี๊มอ ตีฉาง เซียง
เอ่อจวิน เซียเยี้ย ซิง..เจา
เหลิงกัว ตีเซียว ซิง
เอ่อจวินยิ้ง ฟ้งซิง..เหยา
ทาโชง ฟูหลี ตียิง หลี
อี่ เซิ้ง เซิง
หวังเลียว วังเหลียว
ถ่าตีซูว๊อตีจ๊ง..ชวี
อี๊ เซิ้ง เซิง
หนานเลียว นานเหลียว
หว่างปู เหลี่ยวว้าง ปูเหลี่ยว
หว่างปู เหลี่ยวชุวน อวี๊จิง
หวังปูเหลียวฮัว หยีเหล่า
หว่าง ปู่เหลียวหลี่
เปี๋ยตีจือ..เหว่ยย
เหย่วังปู๊เหลียว นาเซียงซือตี
คู...เหน่า
จี๊มอ ตีฉาง เซียง
เอ่อจวิน เซียเยี้ย ซิง..เจา
เหลิงกัว ตีเซียว ซิง
เอ่อจวินยิ้ง ฟ้งซิง..เหยา
ทาโชง ฟูหลี ตียิง หลี
อี่ เซิ้ง เซิง
หวังเลียว วังเหลียว
ถ่าตีซูว๊อตีจ๊ง..ชวี
อี๊ เซิ้ง เซิง
หนานเเลียว นานเหลียว
หว่างปู เหลี่ยวว้าง ปูเหลี่ยว
หว่างปู เหลี่ยวชุวน อวี๊จิง
หวังปูเหลียงฮัว หยีเหล่า
หว่าง ปู่เหลียวหลี่
เปี๋ยตีจือ..เหว่ยย
เหย่วังปู๊เหลียว นาเซียงซือตี
คู...เหนา

เหมย ฮัว เพลงจีน

เมยยฮัวเม้ยย ฮัวมาน เทียนเฉี่ย
เหย่อวเหลิง ถ่าเยยย ค้ายคั่ว
เมยยฮัวเจี๊ยน เหยินเซียง
เจื๊นฮัวเหม่ยย
เหว่ยยเวยย ตี๊ตา จงคัว
คานหน่าเพี้ยน ดีคาย
เหลียวเมยยฮัว
โหย่วทูตี่เซียว โย้วท่า
ปิง เฉ่อวโฟ้ง ยวี่ทา
โต๊วฟูผ่า ถ่าซือหวอตี กัวฮัว
..หนุ่มน้อย คาราโอเกะ..
เมยยฮัวเม้ยย ฮัวมาน เทียนเฉี่ย
เหย่อวเหลิง ถ่าเยยย ค้ายคั่ว
เมยยฮัวเจี๊ยน เหยินเซียง
เจิ๊นฮัวเหม่ยย
เหว่ยยเวยย ตี๊ตา จงคัว
คานหน่าเพี้ยน ดีคาย
เหลียวเมยยฮัว
โหย่วทูตี่เซียว โย้วท่า
ปิง เฉ่อวโฟ้ง ยวี่ทา
โต๊วฟูผ่า ถ่าซือหวอตี...
...กัว...ฮัว.

ตุง เลี่ยน เพลงจีน

ห่าน ฟง ฉี่ ซวงเจี้ยงซาน ติง
เซินซิวอี กั๊วชวี่
หาน หยินเฟย จวนเยี่ยนย่วนหลี่
ไต้โจวหว่อ ตีซิน
เยี้ยน เอ๋อยา เย่เสี้ยงหนาน เฟย
ฉิ่งหนี่จี้ซ้างหว่อซินอี้
เกา ซู ทา เซินฉิงอี จิ้ว
จิวเสียงชุยจู๋ชาง ชิง
เหมี่ยนเมียนอี ซูปู้จิ้น
ตานเยียนเจา ยื้อเซา
ไหลทา เซียวซี

ห่าน ฟง ฉี่ ซวงเจี้ยงซาน ติง
เซินซิวอี่ กั๊วชวี่
หาน หยินเฟย จวนเยี่ยนย่วนหลี่
ไต้โจ่วหว่อ ตีซิน
เยี้ยน เอ๋อยา เย่เสี้ยงหนาน เฟย
ฉิ่งหนี่จี้ซ้างหว่อซินอี้
เกา ซู ทา เซินฉิงอี จิ้ว
จิวเสียงชุยจู๋ชาง ชิง
เหมี่ยนเมียนอี ซูปู้จิ้น
ตานเยียนเจา ยื้อเซา
ไหลทา เซียวซี

ห่าน ฟง ฉี่ ซวงเจี้ยงซาน ติง
เซินซิวอี่ กั้วชวี่
หาน หยินเฟย จวนเยี่ยนย่วนหลี่
ไต้โจ่วหว่อ ตีซิน
เยี้ยน เอ๋อยา เย่เสี้ยงหนาน เฟย
ฉิ่งหนี่จี้ซ้างหว่อซินอี้
เกา ซู ทา เซินฉิงอี จิ้ว
จิวเสียงชุยจู๋ชาง ชิง
เหมี่ยนเมียนอี ซูปู้จิ้น
ตานเยียนเจา ยื้อเซา
ไหลทา เซียวอี

ไน่ เหอ เพลงจีน

เยาแยว้น เสี่ยงชี
เหย่าเหอ ปี็ซาง เสียงฉี่
เต่าวู ย้วนซือ เฟิ้นหลี่
เย้าเฮอ ปี๊ซาง เสียงหนี่
หว่อฉิง หลี่โหย่ว
ตี่จือ ฉือยี เก้อหนี่
หนีชิง หลีเหมยย โย้วหว่อ
เย้าเฮอ ปี๊จ้าย อีชวี
จิ๊ง เทียนซั้ว เยาวั่งเลี่ยวหนี่
หมิง เทียนเฉ่ว เยาเซี้ยง ซี้หนี่
เหนียน หลี่เหนียน หลี่จ๊าย มงหลี่
หวันซือ ฉิงเฮอ ซือจี
เยาแย้วน เซียงจวี
เหย่าเหอ ปี๊ซาง เสียงฉี่
เต้าวู ย้วนซือ เฟิ้นหลี่
เย้าเฮอ ปี๊ซาง เสียงหนี่
หว่อชิง หลี่โยว
ตี่จือ ฉือยี เก้อหนี่
หนีชิง หลีเหมยย โย้วหว่อ
เย้าเฮอ ปี๊จ่าย อีชวี


จิ๊ง เทียนซั้ว เยาวั่งเลี่ยวหนี่
หมิง เทียนเฉ่ว เยาเซี้ยง ซี้หนี่
เหนียน หลี่เหนียน หลี่จ๊าย มงหลี่
หวันซือ ฉิงเฮอ ซือจี
เยาแยว้น เซียงจวี
เหย่าเฮอ ปี๊ซาง เสียงฉี่
เต้าวู ย้วนซือ เฟิ้นหลี่
เย้าเฮอ ปี๊ซาง เสียงหนี่
หว่อชิง หลี่โยว
ตี่จือ ฉือยี เก้อหนี่
หนีชิง หลีเหมยย โย้วหว่อ
เย้าเฮอ ปี๊จ่าย อีชวี

ไห่ เยี่ยน เพลงจีน

หนี่หลัง หนี่เหวยเสิ่มเมอ
ตู๋...จิ้อ...
ไผฮ๋วย ไจ้ไห่ทาน
หนี่หลัง หนานเต้าปู้ผัา
ต้า...ไห่...
จิ้วเย้า ฉี้ฟ่ง ล่าง
อา..อ๊าปู้ ซื่อไห่..ล่าง
ซื่อหว่อเหม่ย ลี่..อี่..ซาง เพียวตั้ง
โฉง หลัง..เถียน เปียนโย่วเฮ่ย..อู
เย้ เย้าเซียงหน้า..ไห่โอว เฟยเซี้ยง
หนี่หลัง หว่อซื่อตั้วมอ
ซี..ว่าง..เหว่ยเย้า หนี่เซิน..ผาง
หนี่หลัง เหอหนี่ชวี่คั่น
ต่า..ไห่ ชวี่คั่น หน้าฟง..ล่าง


อา..อ๊าปู้ ซื่อไห่..ล่าง
ซื่อหว่อเหม่ย ลี่..อี่..ซาง เพียวตั้ง
โฉง หลัง..เถียน เปียนโย่วเฮ่ย..อู
เย้ เย้าเซียงหน้า..ไห่โอว เฟยเซี้ยง
หนี่หลัง หว่อซื่อตั้วมอ
ซี..ว่าง..เหว่ยเย้า หนี่เซิน..ผาง
หนี่หลัง เห่อหนี่ชวี่คั่น
ต่า..ไห่ ชวี่คั่น หน้าฟง..ล่าง

โอ่ว หยาน เพลงจีน

โอ่ว..โอ๊ว..หยาน
จิ่วซือนา มอโอ๊ว..โอว หย่าน
หยั่ง หว่อเหมิน..ปิง
เจียนจั๊ว ไจ้อี่ชวี่
ชังอีโสวว้อ เหมิน ตี เกอ
จง..เหยินปู๊ เหนิงฉาง เซียงจวี่
เย โหย่วชาง เซี่ยง อี
เถี่ยน หย่าไห่ เจียว
ปู๊เหนิง หวั่งจี
หว่อเหมิน ตี้เสี่ยว มี่ มี
เหวยเสิมมอ หวั่งปู่เลียวหนี
เว้ยเสิ่มมอ เตี่ยนจี้เจอหนี่
ตั่วเซ้า ตีซือกวั๊งลิ่ว โจว
ตัวเซา ตีจี้อีจ้ายเสิ่น โถว
หนี่เซียว เฉี่ยวตีหลาย
โหย่วเซียว เซียวตีโจว
หลิวเก่ยยวอ ตีจื๊อ..สื่อ
อี๋ชวน ชวนหลัว ม่อตีหุ่ยอี่


โอ่ว..โอ๊ว..หยาน
จิ่วซือนา มอโอ๊ว..โอว หย่าน
หยั่ง หว่อเหมิน..ปิง
เจียนจั้ว ไจ้อวี่ชวี่
ชังอีโสวว้อ เหมิน ตี เกอ
จง..เหยินปู๊ เหนิงฉาง เซีบงจวี่
เย โหย่วชาง เซี่ยง อี
เถี่ยน หย่าไห่ เจียว
ปู๊เหนิง หวั่งจี้
หว่อเหมิน ตี้เสี่ยว มี่ มี
เหวยเสิมมอ หวั่งปู่เลียวหนี
เว้ยเสิ่มมอ เตี่ยนจี้เจอหนี่
ตั่วเซ้า ตีซือกวั๊งลิ่วโจว
ตัวเซา ตีจี้อีจ้ายเสิ่น โถว
หนี่เซียว เฉี่ยวตีหลาย
โหย่วเซียว เซียวตีโจว
หลิวเก่ยยวอ ตีจื๊อ..สื่อ
อี๋ชวน ชวนหลัว ม่อตีหุ่ยอี