วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เย่ ไหล เซียง เพลงจีน

หน่าหนัน ฟ้งชุย ไหลฉิ่งเหลียว
หน่าเยว ยี่เทียน เซินฉี่ฉาง
เหย่เซี้ย ตีฮวาอีโตวลูโหม่ว
จื่อโย้ว หน่าเย้ ไหลเซียง
ตู่ลู้ จั๊วเฟิน ฟาง
หว่ออ้าย เจ้อเยีย เซอหม่าง หมาง
เยว่อ้าย เจ้อเยว่ ยิงเก่อ ฉาง
เกิ่งหง่า หน่าฮวาอีปานตีหม่ง
หย่งเป๋า เจ่อเย้ ไหลเซียง
เหวิน เจ้อเยีย ไหลเซียง
เหย่ ไหลเซียง
หว่อ เหว่ยหนี่ เก่อฉาง
เหย่ ไหลเซียง
หว่อ เหว่ยหนี่ สื่อเหลียง
อ่า อา อ้า หว่อ
เหว่ยหนี่ เก้อฉ่าง
หว่อ เหว่ยหนี่ สื่อเหลียง


หน่าหนัน ฟ้งชุย ไหลฉิ่งเหลียว
หน่าเยว ยี้เทียน เซินฉี่ฉาง
เหย่เซีย ตีฮวาอีปานตีหม่ง
จื่อโย้ว หน่าเย้ ไหลเซียง
ตู่ลู้ จั๊วเฟิน ฟาง
หว่ออ้าย เจ้อเยีย เซอหม่างหมาง
เยว่อ้าย เจ้อเยว่ ยิงเก่อฉาง
เหย่เซี้ย ตีฮวาอีปานตีหม่ง
หย่งเป๋า เจ้อเย้ ไหลเซียง
เหวิน เจ้อเยีย ไหลเซียง
เหย่ ไหลเซียง
หว่อเว่ยหนี่เก่อชาง
เหย่ไหลเซียง
หว่อเว่ยหนี่สื่อเหลียง
อ่า..อา..อ๊า..หว่อ
เวยหนี่เก่อชาง
หว่อเว่ยหนี่สื่อเหลียง
เย ไหล่ เซียง
เย ไหล่ เซียง
เย้ ไหล่ เซี้ยง...

ไม่มีความคิดเห็น: